ICGOO在线商城 > 产品目录 > 隔离器 > 光隔离器 - 晶体管,光电输出
当前“

光隔离器 - 晶体管,光电输出

7863条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
包装
 • 管件
 • Digi-Reel®
 • 带卷(TR)
 • 散装
 • 剪切带(CT)
 • 托盘
 • Tape & Reel (TR)
 • Tube
 • Bulk
 • Cut Tape (CT)
 • Strip
 • Tray
 • -
零件状态
 • 在售
 • 停產
 • 最後搶購
 • Active
 • Obsolete
 • Discontinued at Digi-Key
 • Last Time Buy
安装类型
 • 通孔
 • 表面贴装
 • -
 • Surface Mount
 • Through Hole
 • DIN Rail
输入类型
 • DC
 • AC,DC
 • -
 • AC, DC
电压 - 正向(Vf)(典型值)
 • 1.15V
 • 1.2V
 • 1.25V
 • 1.6V
 • 1.5V(最大)
 • 1.17V
 • 1.6V(最大)
 • 1.35V
 • 1.3V(最大)
 • 1.5V
 • 1.07V
 • 1.1V
 • 1.4V
 • 1.32V
 • 1.59V
 • 1.16V
 • 1.33V
 • 1.55V
 • 2.3V(最大)
 • 1.45V
 • 1.65V(最大)
 • 1.3V
 • 1.18V
 • -
 • 1.7V
 • 1.08V
 • 1.68V
 • 1.43V
 • 1.65V
 • 1.9V(最大)
 • 1.39V
 • 1.5V (Max)
 • 1.3V (Max)
 • 2.3V (Max)
 • 1.65V (Max)
 • 1.36V
 • 1.24V
 • 1.05V
 • 1.22V
 • 1.4V (Max)
 • 1.8V (Max)
电流 - DC 正向(If)
 • 50mA
 • 60mA
 • 25mA
 • 40mA
 • 100mA
 • 80mA
 • 30mA
 • 20mA
 • 10mA
 • 12mA
 • 75mA
 • 150mA
 • 90mA
 • 1mA
通道数
 • 4
 • 1
 • 2
 • 32
电压 - 隔离
 • 5000Vrms
 • 5300Vrms
 • 3750Vrms
 • 1000VDC
 • 4170Vrms
 • 10000VDC
 • 3550Vrms
 • 2500Vrms
 • 4000Vrms
 • 8200Vrms
 • 3000Vrms
 • 1500VDC
 • -
 • 7500Vpk
 • 1500Vrms
 • 50000VDC
 • 15000VDC
 • 4500Vrms
电流传输比(最小值)
 • 1000% @ 1mA
 • 600% @ 1mA
 • 20% @ 16mA
 • 100% @ 10mA
 • 100% @ 5mA
 • 130% @ 5mA
 • 300% @ 5mA
 • 20% @ 10mA
 • 50% @ 10mA
 • 25% @ 10mA
 • 80% @ 5mA
 • 200% @ 5mA
 • 50% @ 5mA
 • 160% @ 10mA
 • 63% @ 10mA
 • 19% @ 16mA
 • 93% @ 3mA
 • 20% @ 1mA
 • -
 • 50% @ 1mA
 • 100% @ 500µA
 • 50% @ 500µA
 • 80% @ 1mA
 • 500% @ 10mA
 • 40% @ 5mA
 • 80% @ 3mA
 • 500% @ 1.6mA
 • 150% @ 5mA
 • 9% @ 16mA
 • 15% @ 16mA
 • 150% @ 1mA
 • 100% @ 1mA
 • 300% @ 1.6mA
 • 300% @ 10mA
 • 160% @ 5mA
 • 200% @ 200µA
 • 40% @ 10mA
 • 20% @ 100mA
 • 200% @ 10mA
 • 160% @ 500µA
 • 500% @ 1mA
 • 32% @ 10mA
 • 250% @ 1mA
 • 10% @ 10mA
 • 25% @ 16mA
 • 15% @ 8mA
 • 12% @ 16mA
 • 6% @ 10mA
 • 120% @ 500µA
 • 20% @ 20mA
 • 1000% @ 10mA
 • 2000% @ 1mA
 • 200% @ 1mA
 • 600% @ 500µA
 • 73% @ 10mA
 • 7% @ 16mA
 • 400% @ 1mA
 • 70% @ 3mA
 • 150% @ 10mA
 • 25% @ 20mA
 • 700% @ 1mA
 • 1500% @ 1mA
 • 65% @ 10mA
 • 33% @ 1mA
 • 63% @ 1mA
 • 300% @ 1mA
 • 0.36% @ 10mA
 • 0.73% @ 2mA ~ 10mA
 • 60% @ 1mA
 • 30% @ 10mA
 • 0.25% @ 10mA
 • 5% @ 16mA
 • 200% @ 500µA
 • 200% @ 2mA
 • 130% @ 1mA
电流传输比(最大值)
 • -
 • 50% @ 16mA
 • 300% @ 5mA
 • 260% @ 5mA
 • 600% @ 5mA
 • 160% @ 5mA
 • 400% @ 5mA
 • 150% @ 5mA
 • 320% @ 10mA
 • 200% @ 10mA
 • 125% @ 10mA
 • 200% @ 3mA
 • 400% @ 1mA
 • 150% @ 1mA
 • 300% @ 1mA
 • 300% @ 500µA
 • 600% @ 500µA
 • 400% @ 500µA
 • 160% @ 1mA
 • 100% @ 1mA
 • 240% @ 5mA
 • 2600% @ 1.6mA
 • 60% @ 16mA
 • 200% @ 5mA
 • 200% @ 1mA
 • 600% @ 1mA
 • 320% @ 5mA
 • 2500% @ 200µA
 • 80% @ 10mA
 • 80% @ 100mA
 • 1000% @ 10mA
 • 500% @ 500µA
 • 320% @ 1mA
 • 100% @ 10mA
 • 500% @ 1mA
 • 7500% @ 1mA
 • 250% @ 5mA
 • 45% @ 16mA
 • 300% @ 10mA
 • 8000% @ 500µA
 • 117% @ 10mA
 • 5500% @ 1mA
 • 400% @ 10mA
 • 8000% @ 1mA
 • 15000% @ 1mA
 • 3400% @ 1mA
 • 133% @ 10mA
 • 125% @ 1mA
 • 1200% @ 1mA
 • 4500% @ 1mA
 • 6500% @ 1mA
 • 30000% @ 1mA
 • 0.72% @ 10mA
 • 1.07% @ 2mA ~ 10mA
 • 35% @ 16mA
 • 230% @ 5mA
 • 0.75% @ 10mA
 • 260% @ 1mA
打开 / 关闭时间(典型值)
 • 50µs,15µs
 • 4.5µs,29µs
 • -, 250µs
 • 400ns,350ns
 • -
 • 9µs,9µs
 • 3µs,3µs
 • 3µs,2.3µs
 • 7.5µs,5.7µs
 • 200ns,600ns
 • 6µs,5µs
 • 200ns,380ns
 • 10µs,7µs
 • 5µs,100µs(最大)
 • 300ns,330ns
 • 5µs,10µs
 • 5µs,3µs
 • 500ns,800ns
 • 6µs,5.5µs
 • 200ns,500ns
 • 400ns,1µs
 • 1µs,1µs(最大)
 • 200ns,200ns
 • 9.5µs,8.5µs
 • 450ns,300ns
 • 4.2µs,23µs
 • 40µs,120µs
 • 10µs,10µs(最大)
 • 10µs,9µs
 • 5µs,40µs(最大)
 • 5µs,8µs
 • 6µs,4µs
 • 300ns,5µs
 • 100ns,400ns
 • 250ns,260ns
 • 350ns,300ns
 • 350ns,55µs
 • 200ns,2µs
 • 300ns,1.6µs
 • 80µs,50µs
 • 5µs,5µs
 • 2.5µs,5.5µs
 • 5µs,6µs
 • 2µs,8µs
 • 5µs,150µs
 • 200ns,400ns
 • 10µs,125µs
 • 20µs,50µs(最大)
 • 20µs,20µs(最大)
 • 2µs,2µs
 • 3µs,2.8µs
 • 2µs,3µs
 • 200ns,300ns
 • 1µs,1.5µs
 • 10µs,10µs
 • 3µs,18µs
 • 5ms,250µs(最大)
 • 4µs,10µs
 • 5µs,100µs
 • 2.4µs,2.4µs
 • 500ns,300ns
 • 220ns,350ns
 • 600ns,1.5µs
 • 280µs,30µs
 • 300ns,600ns
 • 3.6µs,3.7µs
 • 700ns,1.4µs
 • 3µs,34µs
 • 200ns,1µs
 • 240ns,1.3µs
 • 230ns,450ns
 • 1µs,7µs
 • 1.6µs,10µs
 • 800ns,800ns(最大)
 • 150ns,500ns
 • 4µs,8µs
 • 10µs,400ns
 • 2.5ms,500µs(最大)
 • 1µs,50µs
 • 1.2µs,2.3µs
 • 1.1µs,2.5µs
 • 25µs,18µs
 • 120µs,70µs
 • 3.5µs,95µs
 • 300µs,220µs(最大)
 • 800ns, 800ns (Max)
 • 1.5µs, 7µs
 • 200ns, 600ns
 • 220ns, 350ns
 • 5µs, 4µs
 • 4µs, 10µs
 • 5ms, 22ms
 • 2µs, 8µs
 • 5µs, 60µs
 • 450ns, 500ns
 • 350ns, 300ns
 • 2µs, 3µs
 • 3µs, 2.3µs
 • 40µs, 120µs
 • 4µs, 8µs
 • 400ns, 1µs
 • 6µs, 5µs
 • 280µs, 30µs
 • 1.6µs, 10µs
 • 5µs, 10µs
 • 7µs, 20µs
 • 10µs, 10µs
 • 5µs, 40µs (Max)
 • 6µs, 5.5µs
 • 3µs, 3µs
 • 100ns, 400ns
 • 300ns, 500ns
 • 10µs, 30µs
 • 300ns, 5µs
 • 2µs, 2µs
 • 300ns, 600ns
 • 10µs, 7µs
 • 800µs, 100µs
 • 1.35µs, 7.6µs
 • 240ns, 1.3µs
 • 10µs, 9µs
 • 7µs, 7µs
 • 9.5µs, 8.5µs
 • 3µs, 34µs
 • 5µs, 3µs
 • 8µs, 345µs
 • 1µs, 1µs (Max)
 • 5µs, 100µs
 • 80µs, 50µs
 • 5µs, 100µs (Max)
 • 150ns, 400ns
 • 2µs, 25µs
 • 10µs, 10µs (Max)
 • 450ns, 300ns
 • 7.5µs, 5.7µs
 • 6µs, 4µs
 • 10µs, 35µs (Max)
 • 9µs, 9µs
 • 25µs, 50µs
 • 50µs, 15µs
 • 150ns, 700ns
 • 500ns, 600ns
 • 10µs, 8µs
 • 200ns, 1.3µs
 • 53µs, 24µs
 • 200ns, 200ns
 • 5µs, 5µs
 • 800ns, 1µs
 • 100ns, 2µs
 • 2.4µs, 2.4µs
 • 600ns, 1.5µs
 • 200ns, 2µs
 • 200ns, 1.7µs
 • 400µs, 100µs
 • 3µs, 20µs (Max)
 • 1µs, 7µs (Max)
 • 15µs, 15µs
 • 15µs, 15µs (Max)
 • 200ns, 500ns
 • 3µs, 2.8µs
 • 6µs, 6µs
 • 4.9µs, 3.3µs
 • 10µs, 125µs
 • 200ns, 400ns
上升/下降时间(典型值)
 • 40µs,15µs
 • 3.5µs,14.5µs
 • 300µs, -
 • -
 • 20µs,20µs(最大)
 • 5µs,9µs
 • 4µs,3µs
 • 2µs,3µs
 • 3µs,5µs
 • 3µs,3µs
 • 2µs,2µs
 • 5µs,7µs
 • 3.2µs,4.7µs
 • 6µs,8µs
 • 3µs,4µs
 • 3µs,4.7µs
 • 4µs,5µs
 • 2.4µs,2.7µs
 • 3.5µs,5µs
 • 5.7µs,8.5µs
 • 5.5µs,7µs
 • 3µs,14µs
 • 5µs,10µs
 • 1µs,1µs
 • 10µs,10µs
 • 5µs,6µs
 • 2.5µs,5.5µs
 • 5µs,5µs
 • 8µs,110µs
 • 20µs,110µs
 • 100µs,20µs
 • 2.4µs,2.4µs
 • 15µs,15µs
 • 1.6µs,2.2µs
 • 2.8µs,4.5µs
 • 60µs,53µs
 • 4µs,3.5µs(最大)
 • 2µs,11µs
 • 10µs,10µs(最大)
 • 20µs,0.3µs
 • 200µs,200µs
 • 8µs,8µs
 • 2.9µs,3.1µs
 • 1.9µs,1.4µs
 • 3µs,2µs
 • 100µs,100µs
 • 1µs,2µs
 • 18µs, 5µs
 • 10µs,0.5µs
 • 1µs,11µs
 • 2.6µs,2.2µs
 • 3µs, 5µs
 • 3µs, 3µs
 • 5µs, 4µs
 • 20µs, 0.3µs
 • 4µs, 3µs
 • 5µs, 3µs
 • 200µs, 200µs
 • 40µs, 5µs
 • 4µs, 5µs
 • 1µs, 2µs
 • 2µs, 2µs
 • 5µs, 10µs
 • 10µs, 0.5µs
 • 300µs, 250µs
 • 6µs, 8µs
 • 5µs, 5µs
 • 300µs, 100µs (Max)
 • 100µs, 100µs
 • 3.5µs, 5µs
 • 3µs, 4.7µs
 • 20µs, 20µs (Max)
 • 15µs, 15µs (Max)
 • 5µs, 7µs
 • 1µs, 1µs
 • 1.6µs, 2.2µs
 • 20µs, 5µs
 • 2µs, 3µs
 • 4µs, 7µs
 • 5.5µs, 7µs
 • 3µs, 4µs
 • 10µs, 10µs
 • 8µs, 8µs
 • 10µs, 10µs (Max)
 • 100µs, 20µs
 • 3.2µs, 4.7µs
 • 5µs, 9µs
 • 40µs, 15µs
 • 2.4µs, 2.4µs
 • 20µs, 110µs
 • 60µs, 53µs
 • 2.8µs, 4.5µs
 • 20µs, 20µs
 • 4µs, 3.5µs (Max)
 • 5µs, 5.5µs
 • 2.3µs, 3.2µs
 • 8µs, 110µs
电流 - 输出/通道
 • 150mA
 • 125mA
 • 80mA
 • 8mA
 • 50mA
 • -
 • 30mA
 • 100mA
 • 10mA
 • 60mA
 • 40mA
 • 70µA(标准)
 • 20mA
 • 1µA
 • 200mA
 • 20µA
 • 4µA
 • 120mA
 • 5µA
 • 25mA
 • 8µA
 • 160mA
 • 2.5mA
 • 90mA
 • 70µA (Typ)
 • 2A
 • 2mA
 • 14µA
电压 - 输出(最大值)
 • 300V
 • 35V
 • 20V
 • 40V
 • 80V
 • 70V
 • 30V
 • 24V
 • 7V
 • 350V
 • 18V
 • 32V
 • 25V
 • 33V
 • 15V
 • 55V
 • 500mV
 • 120V
 • 48V
 • 100V
 • 50V
 • -
 • 8V
 • 10V
 • 5V
 • 8.2V
 • 5.25V
 • 60V
 • 8.7V
 • 45V
 • 75V
输出类型
 • 达林顿晶体管
 • 晶体管
 • 有基极的晶体管
 • 有基极的达林顿晶体管
 • 光伏,线性化
 • -
 • 光电型
 • Transistor
 • Transistor with Base
 • Darlington with Base
 • Darlington
 • Photovoltaic
 • Photovoltaic, Linearized
Vce 饱和值(最大值)
 • 1.2V
 • 1V
 • -
 • 300mV
 • 200mV
 • 400mV
 • 1V(标准)
 • 100mV
 • 1.25V
 • 500mV
 • 110mV
 • 2V
 • 1V (Typ)
工作温度
 • -55°C ~ 100°C
 • -40°C ~ 100°C
 • -40°C ~ 85°C
 • -55°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 110°C
 • -30°C ~ 100°C
 • -40°C ~ 110°C
 • -40°C ~ 105°C
 • -30°C ~ 110°C
 • -25°C ~ 100°C
 • 0°C ~ 70°C
 • -55°C ~ 85°C
 • -20°C ~ 75°C
 • -
 • -40°C ~ 125°C
 • -65°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 105°C
 • -25°C ~ 85°C
 • -55°C ~ 150°C
 • -25°C ~ 40°C
 • -25°C ~ 50°C
 • -20°C ~ 85°C
封装/外壳
 • 16-DIP(0.300",7.62mm)
 • 4-DIP(0.300",7.62mm)
 • 4-SMD,鸥翼
 • 4-SOIC(0.173",4.40mm 宽)
 • 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),5 引线
 • TO-78-6 金属罐
 • 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线
 • 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽)
 • 6-SMD,鸥翼
 • 6-DIP(0.300",7.62mm)
 • 径向 - 4 引线
 • 6-CLCC
 • 4-DIP(0.400",10.16mm)
 • 8-DIP(0.300",7.62mm)
 • 8-SMD,鸥翼
 • 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
 • 8-DIP(0.400",10.16mm)
 • 6-SOIC(0.179",4.55mm 宽),4 引线
 • 16-SOIC(0.173",4.40mm 宽)
 • 8-SOIC(0.268",6.81mm 宽)
 • 4-SOIC(0.209",5.30mm 宽)
 • 6-LCC
 • 4-DIP(0.200",5.08mm)
 • 8-SOIC(0.173",4.40mm 宽)
 • 16-Flatpack
 • 20-CLCC
 • 16-SMD,对接
 • 16-SMD,鸥翼
 • 6-SOIC(0.179",4.55mm 宽),5 引线
 • 非标准,4 引线
 • 4-SMD,扁平引线
 • -
 • 6-DIP(0.400",10.16mm)
 • 12-BSOP(0.173",4.40mm 宽)
 • 4-SMD
 • 6-SOIC(0.295",7.50mm 宽),5 引线
 • 径向 - 5 引线
 • 6-WDFN
 • 4-CLCC
 • 16-SOIC(0.179",4.55mm 宽)
 • 12-SOP(0.173",4.40mm 宽)
 • 8-DIP(0.300",7.62mm),4 引线
 • 8-SMD(0.300",7.62mm),4 引线
 • 4-SMD, Gull Wing
 • 4-DIP (0.400", 10.16mm)
 • 6-DIP (0.400", 10.16mm)
 • 8-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 8-SMD, Gull Wing
 • 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
 • 4-DIP (0.300", 7.62mm)
 • Housed
 • 16-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width)
 • 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width)
 • 16-SMD, Gull Wing
 • 16-SMD, Butt Joint, Crew Cut
 • 16-SMD, Butt Joint
 • 6-SMD, Gull Wing
 • 6-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 4-SMD, Flat Leads
 • 8-SMD Butt Joint
 • Module
 • 8-DIP (0.400", 10.16mm)
 • 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads
 • TO-78-6 Metal Can
 • 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads
 • 4-SOP (0.173", 4.40mm)
 • Axial - 4 Leads
 • 4-SOIC (0.179", 4.55mm Width)
 • 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width)
 • Axial - 5 leads
 • 8-SOIC (0.173", 4.40mm Width)
 • 6-SMD (4 Leads), Gull Wing
 • 8-CSMD Butt Joint
 • 8-CSMD, Gull Wing
 • 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 4 Leads
 • 16-DIP (0.400", 10.16mm)
 • 4-Miniflat
 • 6-SOIC (0.295", 7.50mm Width), 5 Leads
 • 12-BSOP (0.173", 4.40mm Width)
 • 6-SMD, No Lead
 • 6-SMD (5 Leads), Gull Wing
 • 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width), 4 Leads
 • 4-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
供应商器件封装
 • 16-DIP
 • 4-DIP
 • 4-SMD
 • 4-SOP
 • 5-Mini-Flat
 • TO-78-6
 • 6-SO,4 个接脚
 • 4-Mini-Flat
 • 4-SO
 • 6-SMD
 • 6-DIP
 • 轴向
 • 8-DIP
 • 8-SMD
 • 8-SO Tall
 • 16-SO
 • 8-SO
 • 8-SOIC
 • 8-DIP 鸥翼
 • 4-SSOP
 • 4-SOP(2.54mm)
 • 迷你型 扁平封装
 • 5-SO
 • 6-LCC(4.32x6.22)
 • 4-LSOP(2.54mm)
 • 16 扁平封装
 • 20-LCCC
 • 16-SMD
 • 6-SO,5 引线
 • -
 • 16-SSOP
 • 6-DIP SMD
 • 16-SOP
 • 5-MFP
 • 12-SSOP
 • 5-SOP
 • 6-SOP,5 引脚
 • 8-SSOP
 • 4-LCC(3.81x5.59)
 • 8-MDIP
 • 8-dip 改进型
 • 16-Mini-Flat
 • 16-DIP Gull Wing
 • 16-SMD Crew Cut
 • 16-DIP Butt Joint
 • 16-Flatpack
 • 8-DIP Gull Wing
 • 8-DIP Butt Joint
 • 20-LCC (8.89x8.89)
 • 4-VSSOP
 • 6-LCC (4.32x6.22)
 • 8-SOP
 • 8-Flatpack
 • Axial
 • 4-SOP (2.54mm)
 • 4-LSOP (2.54mm)
 • 6-MFSOP, 4 Lead
 • 8-SMD Butt Joint
 • 6-SO, 4 Lead
 • 6-SOP, 5 Pin
 • 5-SMD
 • 16-SMD Gull Wing
 • 6-LCC (6.22x4.32)
 • 6-DIP Gull Wing
 • 6-SO
基本零件编号
 • 4N35
 • 4N45
 • 4N38
 • 4N27
 • 4N36
 • 4N26
 • 4N31
 • 6N139
 • 4N32
 • 4N25
 • 6N136
已选条件:
序号 图片 产品名称 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PC715V0YSZXF Sharp Microelectronics
询价
2 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 LDA202 IXYS Integrated Circuits Division Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 3750Vrms 2 通道 8-DIP
3 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 SFH6136-X019 Vishay Semiconductor Diodes Division ¥5.59-¥20.16
询价
4 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 ACPL-214-56AE Broadcom Limited Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 3000Vrms 1 通道 4-SO
5 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 FODM1007R2 ON Semiconductor Y ¥1.51-¥1.51
询价
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-SOP
6 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 SFH615A-3X018T Vishay Semiconductor Diodes Division ¥2.82-¥6.87
询价
7 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PS2701A-1-M-A Renesas Electronics America Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 3750Vrms 1 通道 4-SOP
8 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 CNY174M ON Semiconductor Y ¥1.20-¥4.50
询价
光隔离器 有基极的晶体管 输出 4170Vrms 1 通道 6-DIP
9 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 EL817(S)(B)(TB)-V Everlight Electronics Co Ltd Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-SMD
10 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 HCPL-817-56DE Broadcom Limited Y ¥1.15-¥1.15
询价
OPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR 4SMD
11 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 CNY17F-3 Vishay Semiconductor Diodes Division
询价
12 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PC725V0NIZXF Sharp Microelectronics Y
询价
光隔离器 有基极的达林顿晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 6-SMD
13 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PS2561F-1Y-K-A Renesas Electronics America Y
询价
OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP
14 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PS2802-4-V-F3-A Renesas Electronics America Inc.
询价
15 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 TLP291(BL-TP,SE Toshiba Semiconductor and Storage Y ¥1.92-¥1.92
询价
Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-SO
16 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PS2561DL-1Y-Q-A Renesas Electronics America Y
询价
OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD
17 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 HCPL2731V ON Semiconductor Y ¥6.65-¥6.65
询价
光隔离器 达林顿晶体管 输出 2500Vrms 2 通道 8-DIP
18 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PC3H712NIP0F ON Semiconductor ¥2.16-¥7.75
询价
19 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 ILD621-X001 Vishay Semiconductor Opto Division Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 5300Vrms 2 通道 8-DIP
20 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PS2705A-1-V-F3-A Renesas Electronics America Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 3750Vrms 1 通道 4-SOP
21 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 H11AA1S1(TA) Everlight Electronics Co Ltd Y
询价
光隔离器 有基极的晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 6-SMD
22 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 MCT62W ON Semiconductor Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 2 通道 8-DIP
23 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PS2561AL1-1-V-A TE Connectivity
询价
24 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 HCPL-0454#500 Broadcom Limited
询价
光隔离器 晶体管 输出 3750Vrms 1 通道 8-SO
25 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 VO610A-3X016 Vishay Semiconductor Opto Division Y ¥2.42-¥7.64
询价
Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-DIP
26 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 EL817(S1)(C)(TD)-VG Everlight Electronics Co Ltd Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-SMD
27 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 HCPL-4701-560 Broadcom Limited
询价
OPTOISOLATOR 3.75KV DARL 8DIP GW
28 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 OPIA801DTU Optek Technology (TT electronics)
询价
29 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 CNY17-2-000E Broadcom Limited Y
询价
光隔离器 有基极的晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 6-DIP
30 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PS2381-1Y-F3-AX Renesas Electronics America Inc.
询价
31 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 PS2561L1-1-V-D-A Renesas Electronics America Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-DIP
32 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 EL3H4(A)(TB)-VG Everlight Electronics Co Ltd Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 3750Vrms 1 通道 4-SSOP
33 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 CNW83SD ON Semiconductor
询价
OPTOCOUPLER TRANS OUT SMD
34 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 H11B1SM ON Semiconductor Y ¥1.51-¥1.51
询价
光隔离器 有基极的达林顿晶体管 输出 4170Vrms 1 通道 6-SMD
35 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 ACPL-P454-000E Broadcom Limited Y ¥8.48-¥22.93
询价
光隔离器 晶体管 输出 3750Vrms 1 通道 6-SO 伸展式
36 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 FOD2743BV ON Semiconductor Y ¥3.28-¥3.28
询价
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 8-MDIP
37 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 VO615A-8X017T Vishay Semiconductor Opto Division Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-SMD
38 暂无 光隔离器 - 晶体管,光电输出 LDA210STR IXYS ¥5.84-¥16.81
询价
39 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 EL817(S)(C)(TD)-V Everlight Electronics Co Ltd Y
询价
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-SMD
40 光隔离器 - 晶体管,光电输出 光隔离器 - 晶体管,光电输出 HCPL0501R2V ON Semiconductor Y ¥7.37-¥19.20
询价
光隔离器 有基极的晶体管 输出 2500Vrms 1 通道 8-SO Tall
ICGOO商城(www.icgoo.net)光隔离器 - 晶体管,光电输出栏目为您提供大量光隔离器 - 晶体管,光电输出相关厂家、价格、图片、型号、品牌等信息,您可以免费查询光隔离器 - 晶体管,光电输出型号、厂家及最新光隔离器 - 晶体管,光电输出价格/报价,为您购买光隔离器 - 晶体管,光电输出产品提供最有价值的参考!