ICGOO在线商城 > 产品目录 > 集成电路(IC) > 嵌入式 - CPLD(复杂可编程逻辑器件)
当前“

嵌入式 - CPLD(复杂可编程逻辑器件)

19030条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
零件状态
 • 在售
 • 停產
 • 不適用於新設計
 • Obsolete
 • Active
 • Not For New Designs
安装类型
 • 表面贴装
 • 通孔
 • Through Hole
 • Surface Mount
包装
 • 托盘
 • 管件
 • 带卷(TR)
 • 散装
 • Tube
 • Tray
 • Bulk
 • Tape & Reel (TR)
 • Digi-Reel®
 • Cut Tape (CT)
封装/外壳
 • 144-LQFP
 • 44-LCC(J 形引线)
 • 44-TQFP
 • 176-LQFP
 • 256-LBGA
 • 256-BGA
 • 100-TFBGA
 • 100-TQFP
 • 56-LFBGA,CSPBGA
 • 100-LQFP
 • 68-LCC(J 形引线)
 • 28-LCC(J 形引线)
 • 64-TQFP
 • 24-DIP(0.300",7.62mm)
 • 144-TFBGA,CSPBGA
 • 208-BFQFP 裸露焊盘
 • 84-LCC(J 形引线)
 • 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽)
 • 48-VFQFN 裸露焊盘
 • 100-BQFP
 • 48-FBGA,CSPBGA
 • 48-LQFP
 • 280-TFBGA,CSPBGA
 • 256-BBGA
 • 208-BFQFP
 • 44-LQFP
 • 128-LQFP
 • 64-TFBGA
 • 128-BQFP
 • 132-TFBGA,CSPBGA
 • 132-LFBGA,CSPBGA
 • 24-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
 • 24-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
 • 324-BBGA
 • 100-LBGA
 • 160-BQFP
 • 292-BGA
 • 68-TFBGA
 • 20-DIP(0.300",7.62mm)
 • 20-LCC(J 形引线)
 • 160-BPGA
 • 324-LBGA
 • 100-LFBGA
 • 484-BBGA
 • 672-BBGA
 • 32-VFQFN 裸露焊盘
 • 64-TQFP 裸露焊盘
 • 64-TFBGA,CSPBGA
 • 48-TQFP
 • 160-LQFP
 • 120-BQFP
 • 40-DIP(0.600",15.24mm)
 • 24-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 84-LCC (J-Lead)
 • 44-LCC (J-Lead)
 • 132-TFBGA, CSPBGA
 • 28-LCC (J-Lead)
 • 144-TFBGA, CSPBGA
 • 20-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 32-VFQFN Exposed Pad
 • 324-BGA
 • 208-BFQFP Exposed Pad
 • 20-LCC (J-Lead)
 • 64-TQFP Exposed Pad
 • 48-VFQFN Exposed Pad
 • 56-LFBGA, CSPBGA
 • 40-DIP (0.600", 15.24mm)
 • 240-BFQFP Exposed Pad
 • 48-FBGA, CSPBGA
 • 14-UFQFN
 • 68-LCC (J-Lead)
 • 20-UFQFN
 • 144-BGA
 • 44-CLCC (J-Lead)
 • 256-TFBGA
 • 132-LFBGA, CSPBGA
 • 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
 • 64-TFBGA, CSPBGA
 • 64-VFBGA, CSPBGA
 • 676-BBGA
 • 304-BFQFP
 • 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
 • 356-LBGA
 • 192-BPGA
 • 28-CLCC
 • 280-TFBGA, CSPBGA
 • 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
 • 44-CLCC, Window (J-Lead)
 • 388-BBGA
工作温度
 • 0°C ~ 85°C(TJ)
 • 0°C ~ 70°C(TA)
 • -40°C ~ 85°C(TA)
 • -40°C ~ 105°C(TJ)
 • -40°C ~ 100°C(TJ)
 • 0°C ~ 90°C(TJ)
 • -40°C ~ 130°C(TJ)
 • 0°C ~ 75°C(TA)
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • -40°C ~ 105°C(TA)
 • -40°C ~ 125°C(TA)
 • -40°C ~ 85°C (TA)
 • 0°C ~ 75°C (TA)
 • 0°C ~ 70°C (TA)
 • 0°C ~ 85°C (TJ)
 • -40°C ~ 100°C (TJ)
 • 0°C ~ 90°C (TJ)
 • -40°C ~ 105°C (TJ)
 • -40°C ~ 105°C (TA)
 • -40°C ~ 125°C
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • -40°C ~ 125°C (TA)
 • -40°C ~ 130°C (TJ)
 • -55°C ~ 125°C (TC)
 • -55°C ~ 125°C (TA)
可编程类型
 • 系统内可编程
 • 系统内可编程(最少 10,000 次编程/擦除循环)
 • 系统内可编程(最少 1K 次编程/擦除循环)
 • EE PLD
 • 系统内 Reprogrammable™(ISR™)CMOS
 • 系统内可编程(最少 10000 次编程/擦除循环)
 • 系统内可编程(最少 100 次编程/擦除循环)
 • OTP
 • In System Programmable
 • In System Programmable (min 10K program/erase cycles)
 • In-System Reprogrammable™ (ISR™) CMOS
 • In System Programmable (min 1K program/erase cycles)
 • In-System Reprogrammable™ (ISR™) Flash
 • In System Programmable (min 100 program/erase cycles)
 • UV Erasable
延迟时间 tpd(1)最大值
 • 6.2ns
 • 4.5ns
 • 7.5ns
 • 15.0ns
 • 10.0ns
 • 10.8ns
 • 9.1ns
 • 5.4ns
 • 6.7ns
 • 20.0ns
 • 9.2ns
 • 5.8ns
 • 5.0ns
 • 4.7ns
 • 7.1ns
 • 6.0ns
 • 4.2ns
 • 9.0ns
 • 15.5ns
 • 8.5ns
 • 12.0ns
 • 7.0ns
 • 25.0ns
 • 10ns
 • 5.7ns
 • 5.2ns
 • 3.5ns
 • 5.5ns
 • 4.6ns
 • 18.0ns
 • 3.0ns
 • 3.8ns
 • 14.0ns
 • 6.5ns
 • 4.9ns
 • 2.7ns
 • 24.0ns
 • 2.5ns
 • 30.0ns
 • 3.7ns
 • 2.3ns
 • 15ns
 • 25ns
 • 20ns
 • 5ns
 • 4.0ns
 • 7ns
 • 12ns
 • 14ns
 • 9ns
逻辑元件/块数
 • 1270
 • 16
 • 32
 • 4
 • 2
 • 24
 • 570
 • 240
 • 8
 • 10
 • 6
 • 48
 • 40
 • 80
 • 12
 • 2210
 • 160
 • 35
 • 20
I/O 数
 • 116
 • 32
 • 128
 • 153
 • 34
 • 212
 • 120
 • 114
 • 76
 • 79
 • 45
 • 64
 • 48
 • 81
 • 117
 • 36
 • 118
 • 10
 • 52
 • 72
 • 96
 • 168
 • 33
 • 37
 • 38
 • 80
 • 192
 • 158
 • 30
 • 173
 • 106
 • 184
 • 68
 • 74
 • 133
 • 84
 • 260
 • 172
 • 69
 • 193
 • 149
 • 108
 • 208
 • 92
 • 165
 • 197
 • 124
 • 100
 • 203
 • 211
 • 271
 • 164
 • 196
 • 304
 • 381
 • 317
 • 180
 • 270
 • 21
 • 54
 • 160
 • 144
 • 204
 • 66
 • 253
 • 24
 • 272
 • 60
 • 141
 • 176
 • 78
 • 191
 • 11
 • 17
 • 6
 • 159
 • 40
 • 98
 • 384
 • 216
 • 161
 • 166
 • 132
 • 104
 • 256
 • 125
电源电压 - 内部
 • 2.5V,3.3V
 • 4.75 V ~ 5.25 V
 • 4.5 V ~ 5.5 V
 • 3 V ~ 3.6 V
 • 2.7 V ~ 3.6 V
 • 1.71 V ~ 1.89 V
 • 1.7 V ~ 1.9 V
 • 1.65 V ~ 1.95 V
 • 2.37 V ~ 2.62 V
 • 3V ~ 3.6V
 • 4.5V ~ 5.5V
 • 4.75V ~ 5.25V
 • 1.71V ~ 1.89V
 • 1.7V ~ 1.9V
 • 2.7V ~ 3.6V
 • 1.65V ~ 1.95V
 • 2.3V ~ 2.7V
 • 2.5V, 3.3V
 • 1.71V ~ 3.465V
 • 2.375V ~ 2.625V
 • 1.71V ~ 1.89V, 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V
 • 3V ~ 5.25V
 • 2.37V ~ 2.62V
宏单元数
 • 980
 • 64
 • 256
 • 512
 • 72
 • 36
 • 384
 • 440
 • 192
 • 128
 • 10
 • 144
 • 32
 • 288
 • 108
 • 216
 • 160
 • 768
 • 8
 • 1700
 • 1024
 • 96
 • 320
 • 560
 • 24
 • 12
 • 2
 • 7
 • 19
供应商器件封装
 • 144-TQFP(20x20)
 • 44-PLCC(16.58x16.58)
 • 44-TQFP(10x10)
 • 176-TQFP(24x24)
 • 44-PLCC(16.59x16.59)
 • 256-FTBGA(17x17)
 • 256-FBGA(17x17)
 • 100-MBGA(6x6)
 • 100-TQFP(14x14)
 • 56-CSBGA(6x6)
 • 68-PLCC(24.23x24.23)
 • 28-PLCC(11.51x11.51)
 • 64-VQFP(10x10)
 • 24-PDIP
 • 144-CSBGA(7x7)
 • 208-PQFP(28x28)
 • 28-SSOP
 • 44-VQFP(10x10)
 • 48-QFN(7x7)
 • 100-PQFP(20x14)
 • 48-CSBGA(7x7)
 • 48-TQFP(7x7)
 • 280-CSBGA(16x16)
 • 256-PBGA(27x27)
 • 100-PQFP(14x20)
 • 128-TQFP(14x14)
 • 64-MBGA(4.5x4.5)
 • 128-PQFP(28x28)
 • 100-VQFP(14x14)
 • 132-CSPBGA(8x8)
 • 84-PLCC(29.31x29.31)
 • 132-CSBGA(8x8)
 • 24-SO
 • 24-TSSOP
 • 324-FBGA(23x23)
 • 100-FBGA(11x11)
 • 256-FPBGA(17x17)
 • 144-LCSBGA(12x12)
 • 160-PQFP(28x28)
 • 292-PBGA(27x27)
 • 68-PLCC(24x24)
 • 68-MBGA(5x5)
 • 20-PDIP
 • 20-PLCC(9x9)
 • 160-PGA(39.6x39.6)
 • 324-FBGA(19x19)
 • 208-RQFP(28x28)
 • 100-CABGA(10x10)
 • 484-FPBGA(23x23)
 • 672-FPBGA(27x27)
 • 32-QFN(5x5)
 • 64-EQFP(7x7)
 • 64-CSBGA(5x5)
 • 44-PLCC(16.6x16.6)
 • 160-TQFP(24x24)
 • 120-PQFP(28x28)
 • 256-SBGA(27x27)
 • 40-PDIP
 • 256-FPBGA (17x17)
 • 256-FBGA (17x17)
 • 144-TQFP (20x20)
 • 84-PLCC (29.31x29.31)
 • 44-PLCC (16.59x16.59)
 • 44-VQFP (10x10)
 • 100-TQFP (14x14)
 • 44-PLCC (16.58x16.58)
 • 132-CSPBGA (8x8)
 • 44-TQFP (10x10)
 • 256-FTBGA (17x17)
 • 176-TQFP (24x24)
 • 28-PLCC (11.51x11.51)
 • 144-CSBGA (7x7)
 • 208-PQFP (28x28)
 • 160-PQFP (28x28)
 • 128-PQFP (28x28)
 • 32-QFN (5x5)
 • 324-FBGA (19x19)
 • 64-VQFP (10x10)
 • 208-RQFP (28x28)
 • 20-PLCC (9x9)
 • 48-TQFP (7x7)
 • 100-VQFP (14x14)
 • 64-EQFP (7x7)
 • 160-TQFP (24x24)
 • 48-QFN (7x7)
 • 56-CSBGA (6x6)
 • 100-PQFP (20x14)
 • 484-FPBGA (23x23)
 • 128-TQFP (14x14)
 • 256-PBGA (27x27)
 • 100-FBGA (11x11)
 • 240-RQFP (32x32)
 • 48-CSBGA (7x7)
 • 44-PLCC (16.6x16.6)
 • 100-PQFP (14x20)
 • 14-STQFN (1.6x2)
 • 68-PLCC (24x24)
 • 20-STQFN (2x3)
 • 144-FPBGA (13x13)
 • 144-LCSBGA (12x12)
 • 256-BGA (27x27)
 • 14-STQFN (1.6x2.5)
 • 44-JLCC (16.63x16.63)
 • 68-PLCC (24.23x24.23)
 • 44-PLCC (16.51x16.51)
 • 68-MBGA (5x5)
 • 256-MBGA (11x11)
 • 132-CSBGA (8x8)
 • 100-MBGA (6x6)
 • 324-FBGA (23x23)
 • 64-CSBGA (5x5)
 • 64-UCBGA (4x4)
 • 676-FPBGA (31x31)
 • 304-RQFP (40x40)
 • 356-BGA (35x35)
 • 192-PGA (44.7x44.7)
 • 28-LCC (11.45x11.45)
 • 256-SBGA (27x27)
 • 280-CSBGA (16x16)
 • 120-PQFP (28x28)
 • 672-FPBGA (27x27)
 • 100-CABGA (10x10)
 • 44-JLCC (16.65x16.65)
 • 388-FPBGA (23x23)
栅极数
 • 2000
 • 5000
 • 1600
 • 800
 • 9000
 • 6000
 • 1500
 • 4000
 • 3200
 • 600
 • 6400
 • 2400
 • 1250
 • 8000
 • 2500
 • 12000
 • 3000
 • 3750
 • 10000
 • 750
 • 4800
 • 1000
 • 24000
 • 1800
 • 14000
 • 11000
 • 18000
基本零件编号
 • XC2C64A
 • XC9572XL
 • LC4064
 • XC2C256
 • XC95288XL
 • XC9536
 • EPM7160
 • XA9536XL
 • XA9572XL
 • 5M1270
 • LC51024
 • ISPLSI 2064
 • XA2C32A
 • XC2C32A
 • XC9536XL
 • XCR3032XL
 • ISPLSI 2096
 • M4A3-32
 • M4A3-64
 • M4A5-64
 • M4A5-32
 • M4A3-512
 • M4A3-384
 • XC95108
 • XC9572
 • XC95144
 • EPM3064
 • EPM7128
 • EPM240
 • EPM2210
 • EPM9560
 • GAL22V10
 • ISPLSI 1032
 • EPM3256
 • LC4128
 • LC4256
 • EPM7192
 • CY37128
 • ISPLSI 2032
 • EPM7032
 • EPM3128
 • EPM3032
 • ISPLSI 2128
 • M4-128N
 • EPM7064
 • ISPLSI 1048
 • GAL20V8
 • 5M160Z
 • 5M80Z
 • ISPLSI 1016
 • EPM7256
 • GAL18V10
 • LC4512
 • GAL16V8
 • CY37064
 • LC4032
 • EPM570
 • EPM9320
 • M4A3-128
 • EPM3512
 • M4A3-192
 • EPM7512
 • XC95216
 • ATF1500
 • ATF1504AS
 • ATF1502ASV
 • ATF1504ASV
 • ATF1502AS
 • LC5512
 • CY37512
 • ISPLSI 3320
 • XC2C512
 • 5M40Z
 • 5M570Z
 • 5M2210Z
 • ISPGAL22V10A
 • M5-128
 • M5LV-128
 • LC5256
 • ISPLSI 3256A
 • GAL16LV8
 • ATF1508AS
 • ISPLSI2192
 • M4A5-128
 • LAMXO256
 • ATV2500B
 • CY37192
 • CY37256
 • XCR3128XL
已选条件:
序号 图片 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 GAL16V8D-10LPN Lattice Semiconductor Corporation ¥8.95-¥25.53
询价
2 GAL16V8D-10LPNI Lattice Semiconductor Corporation
询价
3 GAL16V8D-10LP Lattice Semiconductor Corporation
询价
4 GAL16V8D-10LPI Lattice Semiconductor Corporation
询价
5 EPM7128SLI84-10 Intel
询价
6 EPM7128SLI84-10N Intel
询价
7 CY37064P44-125JXC Cypress Semiconductor Corp Y
询价
8 CY37064P44-125JXCT Cypress Semiconductor Corp Y
询价
9 LC4128V-5TN144I Lattice Semiconductor Corporation Y
询价
10 EPM9320LI84-20 Intel
询价
11 LC4256V-75TN100C Lattice Semiconductor Corporation Y
询价
12 XC9536XL-10VQ44I Xilinx Inc.
询价
13 M4A3-384/160-65YC Lattice Semiconductor Corporation
询价
14 EPM7128SQC160-7N Intel
询价
15 EPM7128SQC160-7 Intel
询价
16 EPM7128SQC160-7F Intel
询价
17 5M240ZT100A5N Intel Y
询价
18 XC95144XL-7TQG100C Xilinx Inc. Y
询价
19 EPM7064STI44-7N Intel ¥281.51-¥451.77
询价
20 EPM9320LI84-20 Intel
询价