ICGOO在线商城 > 产品目录 > 传感器,变送器 > 图像传感器,相机
当前“

图像传感器,相机

5053条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
零件状态
 • 在售
 • 停產
 • 不適用於新設計
 • 最後搶購
 • Obsolete
 • Active
 • Last Time Buy
 • Discontinued at Digi-Key
 • Not For New Designs
类型
 • CMOS
 • 带处理器的 CMOS
 • CCD
 • 热敏式
 • 人体检测,人脸识别
 • Thermal
 • CMOS with Processor
 • -
 • 3D Time of Flight
 • Stereo Vision
 • Human Detection, Facial Recognition
像素尺寸
 • 3.75µm x 3.75µm
 • 4.8µm x 4.8µm
 • 6µm x 6µm
 • 3µm x 3µm
 • 1.75µm x 1.75µm
 • 1.4µm x 1.4µm
 • 7.4µm x 7.4µm
 • 12µm x 12µm
 • 6.7µm x 6.7µm
 • -
 • 4.5µm x 4.5µm
 • 2.2µm x 2.2µm
 • 1.9µm x 1.9µm
 • 17µm x 17µm
 • 5.2µm x 5.2µm
 • 8µm x 8µm
 • 9µm x 9µm
 • 5.5µm x 5.5µm
 • 5.4µm x 5.4µm
 • 5.6µm x 5.6µm
 • 12.8µm x 12.8µm
 • 14µm x 5.2µm
 • 11.6µm x 13.6µm
 • 9.9µm x 9.9µm
 • 3.5µm x 3.5µm
 • 24µm x 24µm
 • 6.8µm x 6.8µm
 • 20µm x 20µm
 • 14µm x 14µm
 • 15µm x 15µm
 • 1.34µm x 1.34µm
 • 1.1µm x 1.1µm
 • 6.4µm x 6.4µm
 • 2µm x 2µm
 • 8µm x 200µm
 • 10µm x 10µm
 • 4.6µm x 4.6µm
 • 4.2µm x 4.2µm
 • 3.2µm x 3.2µm
 • 7µm x 7µm
 • 30µm x 30µm
 • 5.5µm x 64µm
 • 2.8µm x 2.8µm
 • 4.7µm x 4.7µm
 • 25µm x 25µm
有源像素阵列
 • 1280H x 960V
 • 2592H x 2048V
 • 752H x 480V
 • 1280H x 1024V
 • 1920H x 1080V
 • 648H x 488V
 • -
 • 640H x 480V
 • 1928H x 1208V
 • 2048H x 2048V
 • 3056H x 3056V
 • 32H x 24V
 • 1920H x 1200V
 • 2304H x 1536V
 • 1344H x 968V
 • 808H x 608V
 • 1296H x 976V
 • 2592H x 1944V
 • 1936H x 1188V
 • 1000H x 1000V
 • 1280H x 800V
 • 1600H x 1200V
 • 80H x 60V
 • 160H x 120V
 • 1696H x 1710V
 • 1008H x 1018V
 • 2048H x 1088V
 • 1928H x 1088V
 • 3048H x 4560V
 • 3326H x 2504V
 • 1536H x 1024V
 • 2048H x 1536V
 • 2304H x 1296V
 • 680H x 512V
 • 4096H x 3072V
 • 4096H x 4096V
 • 8856H x 5280V
 • 6576H x 4384V
 • 6576H x 4408V
 • 5120H x 5120V
 • 4864H x 3232V
 • 4896H x 3264V
 • 4872H x 3248V
 • 4008H x 2672V
 • 1024H x 1024V
 • 3600H x 2400V
 • 3296H x 2472V
 • 800H x 600V
 • 2336H x 1752V
 • 768H x 484V
 • 2210H x 3002V
 • 648H x 484V
 • 1200H x 1080V
 • 1280H x 720V
 • 3072H x 2048V
 • 8176H x 6132V
 • 2084H x 2085V
 • 7304H x 5478V
 • 2184H x 1472V
 • 3024H x 3024V
 • 768H x 512V
 • 512H x 512V
 • 720H x 560V
 • 4208H x 3120V
 • 728H x 560V
 • 5120H x 3840V
 • 2312H x 1746V
 • 320H x 240V
 • 1928H × 1208V
 • 680H x 500V
 • 3360H x 2496V
 • 7920H x 6004V
 • 1280H x 1080V
 • 1286H x 1030V
 • 1280H × 800V
 • 4384H x 3288V
 • 2832H x 2128V
工作温度
 • -30°C ~ 70°C
 • -40°C ~ 85°C
 • -40°C ~ 105°C(有降额)
 • -40°C ~ 105°C(TA)
 • -40°C ~ 85°C(TJ)
 • -
 • -30°C ~ 85°C
 • -30°C ~ 70°C(TA)
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • -50°C ~ 70°C(TA)
 • -60°C ~ 60°C(TA)
 • -30°C ~ 65°C(TJ)
 • -30°C ~ 70°C(TJ)
 • 0°C ~ 50°C(TA)
 • -10°C ~ 65°C
 • 0°C ~ 70°C
 • -10°C ~ 80°C
 • 0°C ~ 60°C(TA)
 • -50°C ~ 85°C(TJ)
 • -30°C ~ 85°C(TA)
 • -10°C ~ 70°C(TA)
 • -40°C ~ 105°C
 • -50°C ~ 70°C
 • 0°C ~ 70°C(TJ)
 • -25°C ~ 55°C(TA)
 • -40°C ~ 70°C(TJ)
 • 40°C(TJ)
 • -70°C ~ 50°C(TA)
 • -50°C ~ 50°C(TA)
 • -50°C ~ 60°C
 • -40°C ~ 70°C(TA)
 • 0°C ~ 70°C(TA)
 • -40°C ~ 85°C(TA)
 • 0°C ~ 50°C(TC)
 • 0°C ~ 70°C (TJ)
 • -30°C ~ 65°C (TJ)
 • -40°C ~ 105°C (With Derating)
 • -30°C ~ 70°C (TA)
 • -40°C ~ 105°C (TA)
 • -30°C ~ 85°C (TA)
 • -40°C ~ 85°C (TJ)
 • -40°C ~ 70°C (TJ)
 • -30°C ~ 70°C (TJ)
 • -50°C ~ 70°C (TA)
 • 0°C ~ 50°C (TC)
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • -20°C ~ 55°C (TA)
 • -10°C ~ 70°C (TA)
 • 0°C ~ 60°C (TA)
 • 0°C ~ 70°C (TA)
 • -0°C ~ 60°C
 • 0°C ~ 50°C (TA)
 • -40°C ~ 85°C (TA)
 • -25°C ~ 60°C
 • -60°C ~ 60°C (TA)
 • -10°C ~ 45°C (TA)
 • -50°C ~ 80°C (TA)
 • -20°C ~ 60°C
电压 - 电源
 • 1.8V,2.8V
 • 1.8 V ~ 3.3 V
 • 3V ~ 3.6V
 • 3 V ~ 3.6 V
 • 1.7 V ~ 1.95 V, 2.5 V ~ 3.1 V
 • 1.8 V ~ 2.8 V
 • -
 • 1.8V, 3.3V
 • 1.14 V ~ 1.26 V,2.6 V ~ 3 V
 • 14.5 V ~ 15.5 V
 • 14.8 V ~ 17 V
 • 3V ~ 4.5V
 • 1.8V ~ 2.8V
 • 1.8V ~ 3.3V
 • 2.9V ~ 3.6V
 • 1.7V ~ 1.9V,2.7V ~ 2.9V
 • 3.2V ~ 3.4V
 • 1.7V ~ 3.1V
 • 14.5V ~ 15.5V
 • 5V
 • 2.5V ~ 3.1V
 • 1.8V
 • 1.7V ~ 1.9V,2.4V ~ 3.1V
 • 2.5V,3.3V
 • 12V ~ 15V
 • 1.14V ~ 1.26V,2.6V ~ 3V
 • 1.7V ~ 1.95V, 2.5V ~ 3.1V
 • 3.3V
 • 1.8 ~ 3.3V
 • 1.7V ~ 1.9V,3.2V ~ 3.4V
 • 5.2V ~ 5.5V
 • 4.5 ~ 5.5V
 • 1.6V ~ 2V,3V ~ 3.6V
 • 2.5V ~ 3.3V
 • 14.75V ~ 15.25V
 • 12V ~ 15.5V
 • 21V
 • 14.5V ~ 15.25V
 • 14.75V ~ 17V
 • 14.5V ~ 17V
 • 15V ~ 17.5V
 • 14.8V ~ 17V
 • 3V ~ 6V
 • 5.5V
 • 3.3V ~ 5V
 • 4.75V ~ 5.25V
 • 1.8V, 3.3V
 • 1.7V ~ 1.9V, 2.6V ~ 3.1V
 • 2.72V ~ 2.88V
 • 2.66V ~ 2.94V
 • 1.8V, 2.8V
 • 1.7V ~ 1.95V, 2.66V ~ 2.94V
 • 1.71V ~ 1.89V, 2.66V ~ 2.94V
 • 2.5V, 3.3V
 • 5V ~ 12V
 • 1.7V ~ 1.9V, 2.4V ~ 3.1V
 • 1.7V ~ 1.9V, 2.5V ~ 3.1V
 • 3V
 • 1.7V ~ 1.9V, 2.7V ~ 2.9V
 • 1.7V ~ 1.9V, 3.2V ~ 3.4V
 • 1.14V ~ 1.26V, 2.6V ~ 3V
 • 14V
 • 1.5V ~ 3.3V
 • 1.2V ~ 3.3V
 • 3.14V ~ 3.47V
 • 1.1V ~ 1.3V
 • 17.1V ~ 25.2V
 • 1.7V ~ 3.6V
 • 3V ~ 4V
 • 14.75V ~ 15.5V
 • 22V
 • 1.8V, 2V
 • 2.55V ~ 3.05V
每秒帧数
 • 60.000000
 • 100.000000
 • 43.000000
 • 30.000000
 • 45.000000
 • 120.000000
 • 40.000000
 • 16.000000
 • 15.000000
 • 27.000000
 • 230.000000
 • 90.000000
 • 8.600000
 • 8.700000
 • 485.000000
 • 340.000000
 • 3.000000
 • 180.000000
 • 160.000000
 • 7.000000
 • 4.000000
 • 1.000000
 • 92.000000
 • 53.000000
 • 18.000000
 • 80.000000
 • 110.000000
 • 35.000000
 • 150.000000
 • 2.000000
 • 8.000000
 • 50.000000
 • 12.000000
 • 32.000000
 • 250.000000
 • 5.000000
 • 210.000000
 • 64.000000
 • 68.000000
 • 138.000000
 • 500.000000
 • 450.000000
 • 11.000000
 • 300.000000
 • 54.000000
 • 104.000000
 • 8.800000
 • 1000.000000
包装
 • 托盘
 • -
 • 散装
 • 管件
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Bulk
 • Tube
封装/外壳
 • 52-BGA
 • 48-LCC
 • -
 • 48-CLCC
 • 48-PLCC
 • 121-LFBGA
 • 34-CDIP 模块
 • 32-CDIP 模块
 • 84-LCC
 • TO-39-4 金属罐
 • 80-LFBGA
 • 54-WFBGA,CSPBGA
 • 55-WFBGA
 • TO-205AD,TO-39-3 金属罐
 • 52-LCC
 • 63-LBGA
 • 68-BPGA
 • 69-WFBGA,CSPBGA
 • 64-BCQFN
 • 模块
 • 64-VFBGA,CSPBGA
 • 61-WFBGA,CSPBGA
 • 369-BFCPGA
 • 24-DIP 模块
 • 24-CDIP 模块
 • 80-BGA
 • 49-PGA
 • 64-WFBGA
 • 80-LBGA
 • 355-BSPGA,窗口
 • 40-CDIP 模块
 • 201-BPGA
 • 201-BFPGA
 • 71-BCPGA
 • 355-BFPGA
 • 72-BCPGA
 • 40-BCPGA
 • 128-BLGA
 • 64-VFQFN
 • 28-CDIP 模块
 • 67-BCPGA
 • 168-CPGA
 • 22-CDIP 模块
 • 68-LCC
 • 20-CDIP 模块
 • 26-CDIP 模块
 • 52-BCPGA
 • 84-BPGA
 • 168-PGA
 • 127-BCPGA
 • 145-PGA
 • 127-BPGA
 • 84-CLCC 窗口(J 形引线)
 • 63-LFBGA
 • 60-LBGA
 • 63-WFBGA,CSPBGA
 • 45-WFBGA,CSPBGA
 • Module
 • 95-CBLGA
 • 84-CLCC Window (J-Lead)
 • 44-UFBGA, WLBGA
 • 48-LQFN
 • 22-CDIP (0.400", 10.16mm)
 • 64-VFBGA, CSPBGA
 • TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
 • 32-CDIP Module
 • 69-WFBGA, CSPBGA
 • TO-39-4 Metal Can
 • 25-WFBGA, CSPBGA
 • 34-CDIP Module
 • 121-BGA
 • 355-BSPGA, Window
 • 24-CSDIP (0.690", 17.53mm) Window
 • 24-CDIP Module
 • 78-WFBGA
 • 78-BGA Module
 • 141-BCPGA
 • 16-QFN
 • 67-WFBGA, CSPBGA
 • 61-WFBGA, CSPBGA
 • 56-VFBGA
 • 16-SMD Module
 • 48-SMD Module
 • 12-CSDIP (0.457", 116mm) Window
 • 237-XFCPGA
 • 28-LCC
 • 22-CDIP Module
供应商器件封装
 • 52-IBGA(9x9)
 • 48-LCC(14.22x14.22)
 • -
 • 48-iLCC(10x10)
 • 48-CLCC(10x10)
 • 48-PLCC(11.43x11.43)
 • 58-BGA
 • 121-IBGA(10x11)
 • 34-CDIP
 • 32-CDIP
 • 84-LCC(18x18)
 • TO-39
 • 84-LCC(19x19)
 • 48-CLCC(11.43x11.43)
 • 80-IBGA(9x9)
 • 54-ODCSP(6x4.2)
 • 55-ODCSP(4.62x3.82)
 • 52-PLCC(12x12)
 • 63-iBGA(9x9)
 • 68-PGA(29.46x29.46)
 • 69-ODCSP(5.55x5.57)
 • 64-CLCC (18.29x18.29)
 • 模块
 • 48-CLCC (14.22x14.22)
 • 61-ODCSP(6.28x6.65)
 • 61-CSP(6.28x6.65)
 • 369-µPGA(31x27)
 • 48-CLCC(14.22x14.22)
 • 24-DIP
 • 24-CDIP
 • 95-MicroPGA
 • 80-IBGA(10x10)
 • 49-PGA
 • 355-µPGA
 • 40-CDIP
 • 201-PGA(89.96x44.55)
 • 201-PGA (69.96x44.55)
 • 72-CPGA (47.24x45.34)
 • 52-PLCC(19.1x19.1)
 • 355-PGA(43.1x36.1)
 • 40-PGA(44.45x45.34)
 • 40-CPGA (44.45x32)
 • 128-LBGA(19x19)
 • 40-Cerdip
 • 68-PGA(27.89x27.89)
 • 28-CDIP
 • 68-PGA(40x29)
 • 67-CPGA (33.02x20.07)
 • 168-PGA
 • 22-CDIP
 • 68-LCC(24.13x24.13)
 • 20-CDIP
 • 68-PGA(33x20)
 • 26-CDIP
 • 52-CPGA (57.5x49)
 • 84-PGA (73.66x73.66)
 • 127-PGA(42x42)
 • 84-JLCC(26.8x26.8)
 • 63-IBGA (9.5x9.5)
 • 64-ODCSP (6.25x6.62)
 • 63-IBGA(7.5x7.5)
 • 60-IBGA (10x10)
 • 63-ODCSP(6.29x5.69)
 • 45-CSP(5.26x5.07)
 • 52-PLCC (19.1x19.1)
 • 84-LCC (18x18)
 • 48-iLCC (10x10)
 • 237-MicroPGA
 • Module
 • 80-IBGA (10x10)
 • 95-LGA
 • 95-LGA (18.65x18.65)
 • 63-IBGA (7.5x7.5)
 • 143-PGA
 • 84-JLCC (26.8x26.8)
 • 63-iBGA (9x9)
 • 84-LCC (19x19)
 • 48-mPLCC (10.16x10.16)
 • 44-WLBGA (6.6x5.5)
 • 48-LCC (14.22x14.22)
 • 52-PLCC
 • 61-ODCSP (6.28x6.65)
 • 48-PLCC (11.43x11.43)
 • 69-ODCSP (5.55x5.57)
 • 48-iLCC
 • 25-ODCSP (2.79x2.79)
 • 48-CLCC (11.43x11.43)
 • 121-IBGA (11x10)
 • 80-IBGA (9x9)
 • 52-PLCC (12x12)
 • 121-IBGA (10x11)
 • 24-CDIP, Window
 • 107-MicroPGA
 • 369-µPGA (31x27)
 • 78-COG (7.86x8.76)
 • 78-COG (8.75x15.71)
 • 141-PGA (52.5x40)
 • 63-IBGA (7x7)
 • 67-CPGA (33.02x20.07)
 • 16-QFN
 • 67-ODCSP (4.93x6.13)
 • 92-LCC
 • 52-IBGA (9x9)
 • 61-CSP (6.28x6.65)
 • 128-LBGA (19x19)
 • 56-COG (8.07x5.36)
 • 16-LCC
 • 55-ODCSP (4.62x3.82)
 • 68-PGA (40x29)
 • 12-CDIP, Window
 • 237-MicroCPGA (42.5x38.1)
 • 48-CLCC (10x10)
 • 28-PLCC (11.43x11.43)
 • 48-mPLCC (11.43x11.43)
已选条件:
序号 图片 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 暂无 NOIP1SN0500A-QDI ON Semiconductor Y
询价
CMOS with Processor Image Sensor 800H x 600V 4.8µm x 4.8µm 48-LCC (14.22x14.22)
2 暂无 TCD1304DG(8Z,AW) Toshiba Semiconductor and Storage Y
询价
CCD Image Sensor 8µm x 200µm 22-CDIP
3 NOIS1SM0250A-HHC ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 512H x 512V 25µm x 25µm 84-JLCC (26.8x26.8)
4 NOIS1SM0250A-HHC ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 512H x 512V 25µm x 25µm 84-JLCC (26.8x26.8)
5 暂无 AR0130CSSC00SPBA0-DR1 ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 1280H x 960V 3.75µm x 3.75µm 48-PLCC (11.43x11.43)
6 暂无 AR0130CSSC00SPBA0-DR ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 1280H x 960V 3.75µm x 3.75µm 48-PLCC (11.43x11.43)
7 暂无 AR0130CSSC00SPBA0-DP ON Semiconductor Y
询价
Image Sensor
8 暂无 AR0130CSSC00SPBA0-DP1 ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 1280H x 960V 3.75µm x 3.75µm 48-PLCC (11.43x11.43)
9 暂无 CMV12000-2E5M1PA ams Y
询价
CMOS Image Sensor 4096H x 3072V 5.5µm x 5.5µm 237-MicroPGA
10 暂无 114991967 Seeed Technology Co., Ltd
询价
Image Sensor
11 500-0659-01 FLIR Lepton Y
询价
Thermal Image Sensor 80H x 60V 17µm x 17µm Module
12 500-0726-01 FLIR Lepton Y
询价
Thermal Image Sensor 160H x 120V 12µm x 12µm Module
13 NOIS1SM0250A-HHC ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 512H x 512V 25µm x 25µm 84-JLCC (26.8x26.8)
14 NOIS1SM0250A-HHC ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 512H x 512V 25µm x 25µm 84-JLCC (26.8x26.8)
15 暂无 AR0130CSSC00SPBA0-DR1 ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 1280H x 960V 3.75µm x 3.75µm 48-PLCC (11.43x11.43)
16 暂无 AR0130CSSC00SPBA0-DR ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 1280H x 960V 3.75µm x 3.75µm 48-PLCC (11.43x11.43)
17 暂无 AR0130CSSC00SPBA0-DP ON Semiconductor Y
询价
Image Sensor
18 暂无 AR0130CSSC00SPBA0-DP1 ON Semiconductor Y
询价
CMOS Image Sensor 1280H x 960V 3.75µm x 3.75µm 48-PLCC (11.43x11.43)
19 暂无 AR1011HSSC00SHAA0-DP ON Semiconductor Y
询价
Image Sensor
20 暂无 CMV4000-3E5M1PA ams Y
询价
CMOS Image Sensor 2048H x 2048V 5.5µm x 5.5µm