ICGOO在线商城 > 产品目录 > 分立半导体产品 > 二极管桥式整流器
当前“

二极管桥式整流器

5450条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
零件状态
 • 在售
 • 停產
 • 最後搶購
 • 不適用於新設計
 • Not For New Designs
 • Active
 • Discontinued at Digi-Key
 • Obsolete
 • Preliminary
 • Last Time Buy
安装类型
 • 表面贴装
 • 通孔
 • QC 端子
 • 底座安装
 • Chassis Mount
 • Surface Mount
 • Through Hole
 • QC Terminal
 • -
包装
 • Digi-Reel®
 • 剪切带(CT)
 • 带卷(TR)
 • 管件
 • 托盘
 • 散装
 • -
 • Bulk
 • Tape & Reel (TR)
 • Tube
 • Tray
 • Cut Tape (CT)
工作温度
 • -55°C ~ 150°C(TJ)
 • -55°C ~ 165°C(TJ)
 • -65°C ~ 150°C(TJ)
 • -
 • -50°C ~ 125°C(TJ)
 • -50°C ~ 150°C(TJ)
 • 0°C ~ 70°C(TA)
 • -40°C ~ 150°C(TJ)
 • -55°C ~ 175°C(TJ)
 • -55°C ~ 125°C(TJ)
 • -55°C ~ 150°C
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • 125°C(TJ)
 • 150°C(TJ)
 • -65°C ~ 125°C(TJ)
 • -55°C ~ 150°C (TJ)
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • -65°C ~ 150°C (TJ)
 • -40°C ~ 150°C (TJ)
 • -50°C ~ 150°C (TJ)
 • -65°C ~ 125°C (TJ)
 • -50°C ~ 125°C (TJ)
 • 150°C (TJ)
 • -55°C ~ 125°C (TJ)
 • -55°C ~ 165°C (TJ)
 • -40°C ~ 175°C (TJ)
 • -55°C ~ 175°C (TJ)
 • -55°C ~ 125°C
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流
 • 5µA @ 600V
 • 5µA @ 200V
 • 5µA @ 100V
 • 5µA @ 800V
 • 10µA @ 800V
 • 10µA @ 1000V
 • 5µA @ 400V
 • 10µA @ 600V
 • 5µA @ 1000V
 • 4µA @ 100V
 • 2mA @ 400V
 • 2mA @ 200V
 • 2mA @ 1200V
 • 100µA @ 40V
 • 40µA @ 1200V
 • 200µA @ 1200V
 • 100µA @ 800V
 • 100µA @ 1600V
 • 100µA @ 1200V
 • 100µA @ 1400V
 • 500µA @ 1600V
 • 10µA @ 200V
 • 200µA @ 600V
 • 10µA @ 400V
 • 5µA @ 50V
 • 200µA @ 1600V
 • 1mA @ 40V
 • 10µA @ 50V
 • 3µA @ 50V
 • 300µA @ 1600V
 • 10µA @ 100V
 • 20µA @ 30V
 • 2µA @ 1000V
 • 20µA @ 1200V
 • 20µA @ 1600V
 • 300µA @ 1200V
 • 40µA @ 1400V
 • 40µA @ 800V
 • 10µA @ 1600V
 • 20µA @ 1800V
 • 10µA @ 125V
 • 10µA @ 1200V
 • 100µA @ 30V
 • 500µA @ 100V
 • 100µA @ 100V
 • 100µA @ 400V
 • 100µA @ 200V
 • 10µA @ 1400V
 • 1.5mA @ 600V
 • 500µA @ 40V
 • 3µA @ 600V
 • 20µA @ 150V
 • 40µA @ 20V
 • 2µA @ 600V
 • 2µA @ 50V
 • 2µA @ 200V
 • 2µA @ 100V
 • 2µA @ 400V
 • 5µA @ 1100V
 • 10mA @ 1000V
 • 5µA @ 1400V
 • 5µA @ 150V
 • 1mA @ 30V
 • 2µA @ 800V
 • 50µA @ 200V
 • 0.5mA @ 60V
 • 10µA @ 60V
 • 3µA @ 1000V
 • 200µA @ 100V
 • 10mA @ 800V
 • 200nA @ 500V
 • 50µA @ 1600V
 • 50µA @ 1200V
 • 40µA @ 1800V
 • 60µA @ 1200V
 • 70µA @ 60V
 • 300µA @ 1400V
 • 25mA @ 2200V
 • 350µA @ 30V
 • 300µA @ 800V
 • 500nA @ 60V
 • 3µA @ 200V
 • 100µA @ 1800V
 • 300µA @ 1800V
 • 3µA @ 100V
 • 500µA @ 60V
 • 3µA @ 800V
 • 50µA @ 150V
 • 100µA @ 4800V
二极管类型
 • 单相
 • 三相
 • 三相(制动)
 • 单相(PFC 模块)
 • Single Phase
 • -
 • Three Phase
技术
 • 标准
 • 肖特基
 • 碳化硅肖特基
 • 雪崩
 • Standard
 • Schottky
 • -
 • Avalanche
 • Silicon Carbide Schottky
电压 - 峰值反向(最大值)
 • 600V
 • 200V
 • 100V
 • 800V
 • 1kV
 • 400V
 • 1.2kV
 • 50V
 • 1.6kV
 • 1.4kV
 • 40V
 • 30V
 • 1.8kV
 • 150V
 • 20V
 • 1.1kV
 • 60V
 • 70V
 • 2.2kV
电流 - 平均整流(Io)
 • 2.2A
 • 1A
 • 800mA
 • 500mA
 • 15A
 • 8A
 • 35A
 • 3.9A
 • 2A
 • 1.5A
 • 25A
 • 3A
 • 12A
 • 50A
 • 3.8A
 • 52A
 • 160A
 • 56A
 • 92A
 • 78A
 • 100A
 • 117A
 • 11A
 • 10A
 • 6A
 • 130A
 • 4A
 • 4.5A
 • 75A
 • 110A
 • 88A
 • 86A
 • 20A
 • 127A
 • 36A
 • 3.6A
 • 3.5A
 • 3.2A
 • 2.8A
 • 22A
 • 1.9A
 • 40A
 • 900mA
 • 5A
 • 2.3A
 • 82A
 • 38A
 • 125A
 • 60A
 • 3.7A
 • 1.2A
 • 31A
 • 107A
 • 2.5A
 • 140mA
 • 6.6A
 • 90A
 • 19A
 • 360A
 • 18A
 • 175A
 • 70A
 • 63A
 • 45A
不同 If 时的电压 - 正向(Vf
 • 970mV @ 2.2A
 • 1V @ 2A
 • 1V @ 400mA
 • 1.1V @ 7.5A
 • 1V @ 4A
 • 1.1V @ 8A
 • 1.1V @ 17.5A
 • 1V @ 8A
 • 1.1V @ 3.14A
 • 1.1V @ 1A
 • 1.1V @ 1.5A
 • 1.1V @ 12.5A
 • 950mV @ 1A
 • 840mV @ 2A
 • 1.05V @ 1A
 • 1V @ 3A
 • 1.1V @ 6A
 • 1.1V @ 25A
 • 1.3V @ 1A
 • 1V @ 6A
 • 1.07V @ 20A
 • 960mV @ 2A
 • 1.15V @ 400mA
 • 1.6V @ 45A
 • 1.13V @ 50A
 • 1.14V @ 40A
 • 1V @ 1A
 • 1.8V @ 6A
 • 1.1V @ 5A
 • 1.05V @ 7.5A
 • 1.05V @ 12.5A
 • 1V @ 12.5A
 • 2.04V @ 60A
 • 1.1V @ 4A
 • 550mV @ 2A
 • 1.1V @ 2A
 • 1.9V @ 150A
 • 1.1V @ 3A
 • 1.2V @ 100A
 • 1.1V @ 22.5A
 • 950mV @ 400mA
 • 650mV @ 2A
 • 1.25V @ 400mA
 • 1.05V @ 2A
 • 1.15V @ 2A
 • 1V @ 500mA
 • 1.2V @ 17.5A
 • 1V @ 5A
 • 1.05V @ 10A
 • 1.1V @ 10A
 • 1.6V @ 150A
 • 1.05V @ 3A
 • 1.14V @ 30A
 • 1.05V @ 700mA
 • 1.1V @ 15A
 • 1.1V @ 20A
 • 1V @ 7.5A
 • 900mV @ 7.5A
 • 1.05V @ 5A
 • 950mV @ 3A
 • 1.2V @ 12.5A
 • 1V @ 1.5A
 • 1.43V @ 20A
 • 1.1V @ 1.9A
 • 1.05V @ 1.5A
 • 850mV @ 1A
 • 1.65V @ 22A
 • 550mV @ 1A
 • 500mV @ 3A
 • 1.1V @ 1.2A
 • 1V @ 900mA
 • 1.2V @ 25A
 • 1.2V @ 7.5A
 • 2.2V @ 150A
 • 970mV @ 5A
 • 1.15V @ 75A
 • 450mV @ 2A
 • 1.05V @ 500mA
 • 1.4V @ 150A
 • 1.36V @ 55A
 • 420mV @ 1A
 • 950mV @ 7.5A
 • 1.55V @ 125A
 • 900mV @ 1A
 • 650mV @ 500mA
 • 1.51V @ 100A
 • 1.9V @ 300A
 • 1.015V @ 1.2A
 • 0.85V @ 500mA
 • 1.8V @ 55A
 • 1.3V @ 100A
 • 1.3V @ 2.5A
 • 1.3V @ 100mA
 • 1.26V @ 30A
 • 2.92V @ 10A
 • 950mV @ 4A
 • 1.3V @ 1.57A
 • 600mV @ 2A
 • 750mV @ 1A
 • 1.1V @ 800mA
 • 1.1V @ 60A
 • 1.7V @ 1A
 • 1.8V @ 150A
 • 700mV @ 1A
 • 1.3V @ 2A
 • 850mV @ 2A
 • 0.85V @ 1A
 • 700mV @ 2A
 • 900mV @ 2A
封装/外壳
 • 4-SMD,扁平引线
 • 4-SMD,鸥翼
 • 4-BESOP(0.173",4.40mm 宽)
 • TO-269AA,4-BESOP
 • 4-方形,GBPC-W
 • 4-SIP,GBU
 • 4-ESIP
 • 4-SIP,KBU
 • 4-SIP,KBPM
 • 4-EDIP(0.300",7.62mm)
 • 4-SIP,KBP
 • 4-方形,GBPC
 • 4-方形,KBPC-T
 • 4-方形,GBPC-A
 • 4-方形,GBPC-6
 • 4-方形,D-72
 • 4-ESIP, KBU
 • 8-DIP(0.300",7.62mm)
 • PWS-D
 • 芯片,凹面端子
 • 5-方形,D-63
 • ECO-PAC2
 • 4-方形,D-34
 • ISOPLUSi5-Pak™
 • 4-方形,KBPC
 • 4-方形,KBPC-W
 • 4-SIP,GBJ
 • 4-EDIP(0.321",8.15mm)
 • 4-SIP,RS-4L
 • M2
 • 4-SIP,GBP
 • 模块
 • 4-ESIP,PB
 • 4-UDFN 裸露焊盘
 • 4-方形,MP-8
 • 4-方形,MB
 • 4-方形,MB-W
 • 4-方形,MB-35W
 • V1A-PAK
 • V1-A
 • 4-SIP,TS-6P
 • 4-SIP,KBPR
 • ECO-PAC1
 • 4-SIP,DBF
 • 5-SIP,TSB-5
 • 4-方形,BR-6
 • PWS-E1
 • 4-ESIP,BU-5S
 • 4-SIP,BU
 • 4-SIP,GSIB-5S
 • 4-圆形,WOG
 • i4-Pac™-5
 • 4-SIP,2KBB
 • 4-Square,GBPC-M
 • MT-K 模块
 • V1-B-Pack
 • 4-SIP,GBJL
 • 4-SIP,KBL
 • 4-SIP,GBL
 • 4-SIP,TS4K
 • 4-圆形,WOM
 • 4 长方形
 • 4-方形,MP-50W
 • 5-方形,FO-B
 • 4-方形
 • 5-SMD 模块
 • 8-UDFN 裸露焊盘
 • 4-Square,GBPC40
 • 4-SIP
 • 4-方形,BR-8
 • 4-方形,VJ
 • MTK
 • Module
 • 4-SMD, Gull Wing
 • 4-SMD, Flat Leads
 • 4-SIP, KBU
 • 4-SIP, GBJ
 • 4-Square, FO-A
 • 4-Square, KBPC
 • 4-Square, KBPC-W
 • 4-SIP, GBU
 • 4-SIP, TS-6P
 • 4-SIP, GBL
 • 4-Square, MB-35W
 • 4-Square, MB
 • 4-Square, MB-W
 • 4-Square, GBPC
 • 4-Square, KBPC-T
 • 4-Square, GBPC-W
 • 4-Square, PBPC-6
 • 4-EDIP (0.300", 7.62mm)
 • 4-VDFN
 • 4-SIP, GSIB-5S
 • 4-Square, MP-8
 • 4-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 7-MTPB
 • 4-SIP, KBJ
 • 4-SIP, BU
 • MT-K Module
 • 4-Square, D-34
 • 4-SIP, KBJL
 • 4-SIP, GBJL
 • 4-Square, GBPC-A
 • M3
 • Chip, Concave Terminals
 • TO-269AA, 4-BESOP
 • 4-Square, GBPC40-M
 • 4-SIP, RS-4L
 • 4-SIP, KBPM
 • PWS-C
 • TO-253-4, TO-253AA
 • 5-Square, SCVB
 • 4-SIP, DBF
 • 4-SIP, GBO
 • 9-SMD Module
 • 4-Square, FP
 • Z4-D
 • 4-Circular, WOG
 • 4-Circular, WOB
 • 4-Square, GBPC-6
 • 4-Square, MP-50
 • 4-SIP, JA
 • 4-Square, BR-W
 • 4-Square, BR
 • 4-Circular, WOM
 • 4-Square, BR-8
 • 5-Rectangle
 • 4-SIP, KBP
 • 4-SIP, KBPR
 • 4-LDFN
 • 4-SIP, GBP
供应商器件封装
 • YBS
 • DBLS
 • MBS
 • TO-269AA(MBS)
 • GBPC-W
 • GBU
 • KBU
 • KBPM
 • DFM
 • KBP
 • GBPC
 • KBPC
 • HDS
 • 4-HD DIP
 • GBPC-A
 • GBPC6
 • D-72
 • 8-PDIP
 • PWS-D
 • -
 • D-63
 • DFS
 • NBS04
 • MT-K
 • DF-S
 • ECO-PAC2
 • D-34
 • ISOPLUS i4-PAC™
 • KBPC-W
 • DBS
 • GBJ
 • DB-1
 • DB-M
 • DB
 • DB-S
 • 4-MiniDIP
 • MBS-2
 • RS-4L
 • 4-SDIP
 • D3K
 • M2 - P 模块(ISO)
 • GBP
 • 模块
 • isoCINK+™ PB
 • 4-TBS
 • 4-UDFN(3.5x3.5)
 • 16-SOIC
 • MP8
 • MB
 • MB-W
 • MB-35W
 • V1A-PAK
 • V1-A
 • TS-6P
 • KBPR
 • ECO-PAC1
 • TSB-5
 • BR-6
 • PWS-E1
 • isoCINK+™ BU-5S
 • isoCINK+™ BU
 • GSIB-5S
 • WOG
 • 2KBB
 • GBPC-M
 • V1-B-Pack
 • GBJL
 • KBL
 • GBL
 • TS4K
 • ABS
 • WOM
 • MP-50WW
 • 5-SMD
 • SM2
 • 8-UDFN(4x4)
 • GBPC40
 • SDB-1
 • BR-8
 • VJ
 • MTK
 • Module
 • 4-MSBL
 • FO-A
 • PBPC-6
 • V-DFN5060-4
 • DBL
 • LMBS-1
 • 7-MTPB
 • KBJ
 • KBJL
 • M3
 • 4-MicroDIP/SMD
 • 4-SOIC
 • GBPC40-M
 • MBS-1
 • PWS-C
 • DBF
 • PG-SOT143-4
 • SCVB
 • 4-SIP
 • ISOPLUS-SMPD™.B
 • 4-Case FP
 • 4-DIP
 • Z4-D
 • WOB
 • 4-SMDIP
 • MBF
 • MP-50
 • BG-PB50AT-1
 • JA
 • BR-W
 • BR
 • TO-269AA (MBS)
 • M2-1
 • 4-SOPA
 • 4-BR DFN
 • Mini-Dip (TO-269AA)
基本零件编号
 • GBPC1501
 • GBPC3510
 • GBPC3504
 • GBPC2510
 • GBPC2504
 • GBPC1201
 • GBPC3506
 • GBPC2502
 • VUB
 • VBO88
 • VBO78
 • VUO98
 • VUO122
 • DB106
 • HD04
 • HD02
 • GBJ2502
 • GBPC3501
 • DF10
 • MB3510
 • GBU1004
 • 2KBP005
 • CDBHM1100
 • GBPC3502
 • GBU4A
 • SDB155
 • GBJ1006
 • MB351
 • DF1502
 • GBU10005
 • GBJ10005
 • MDB10
 • MB6
 • LMB6
 • GBPC2508
 • 3N253
 • BGX50
 • 3N247
 • DF02
 • 3N250
 • KBU4K
 • RS405
 • 3N256
 • MB2
 • KBU6J
 • LMB10
 • MB10
 • MB352
 • KBU4M
 • RMB4
 • MB4
 • 2W06
 • LMB8
 • MB8
 • DF08
已选条件:
序号 图片 产品名称 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 暂无 二极管桥式整流器 DBL201GC1G -
询价
2 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 KBPC2510W GeneSiC Semiconductor Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole KBPC-W
3 暂无 二极管桥式整流器 GBU1502TB SMC Diode Solutions Y
询价
BRIDGE RECT 1PHASE 200V 15A GBU
4 暂无 二极管桥式整流器 KBP3005GTB SMC Diode Solutions Y
询价
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 3A KBP
5 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 DF1506S Diodes Incorporated Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount DF-S
6 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GSIB2520-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 200V Through Hole GSIB-5S
7 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 DB105S-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount DBS
8 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 SC35VB160-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Three Phase Standard 1.6kV QC Terminal SCVB
9 暂无 二极管桥式整流器 GBJL3508-BP Micro Commercial Co Y
询价
DIODE BRIDGE GBJL
10 暂无 二极管桥式整流器 VUO98-08NO7 IXYS Y
询价
Bridge Rectifier Three Phase Standard 800V Chassis Mount ECO-PAC2
11 暂无 二极管桥式整流器 GBJ3504TB SMC Diode Solutions
询价
12 暂无 二极管桥式整流器 3N254-E4/51 Vishay Intertechnologies
询价
13 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBU4J-BP Micro Commercial Co Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Through Hole GBU
14 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBU4A-M3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 50V 通孔 GBU
15 暂无 二极管桥式整流器 KBJ402G Diodes Incorporated
询价
BRIDGE RECT 1PHASE 200V 4A KBJ
16 暂无 二极管桥式整流器 YBS3006G Taiwan Semiconductor Corporation
询价
17 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBU402 D2G Taiwan Semiconductor Corporation Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 100V 通孔 GBU
18 暂无 二极管桥式整流器 MBS8HRCG Taiwan Semiconductor Corporation
询价
19 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 MB10S-13 Diodes Incorporated Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Surface Mount MBS
20 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 SBS34 REG Taiwan Semiconductor Corporation Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 40V 表面贴装 ABS
21 暂无 二极管桥式整流器 KBPM202G GeneSiC Semiconductor
询价
BRIDGE RECT 1PHASE 200V 2A KBPM
22 暂无 二极管桥式整流器 KBL606GT0 -
询价
23 暂无 二极管桥式整流器 DF1510S-T Texas Instruments
询价
24 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBPC1206W-E4/51 Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Through Hole GBPC-W
25 暂无 二极管桥式整流器 CBR1-L040M -
询价
26 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 KBU2504-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 400V Through Hole KBU
27 暂无 二极管桥式整流器 DFL15005S-E3/77 Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 1.5A DFS
28 暂无 二极管桥式整流器 GBL206D2G -
询价
29 暂无 二极管桥式整流器 VJ247M -
询价
30 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 DB104STR SMC Diode Solutions Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 400V Surface Mount DB-S
31 暂无 二极管桥式整流器 3N248-E4/45 Vishay Semiconductor Diodes Division
询价
32 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBJ2502-05-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 200V Through Hole GBJ
33 暂无 二极管桥式整流器 UG4KB60TB SMC Diode Solutions Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 600V 通孔 D3K
34 暂无 二极管桥式整流器 DBL157GHC1G Taiwan Semiconductor Corporation
询价
35 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 D2SB20HD2G Taiwan Semiconductor Corporation Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 200V 通孔 GBL
36 暂无 二极管桥式整流器 GSIB6A40N-M3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division
询价
37 暂无 二极管桥式整流器 FS3L30R07W2H3FB11BPSA1 Infineon Technologies Y
询价
MOD DIODE BRIDGE EASY2B-2-1
38 暂无 二极管桥式整流器 KBJA10005-BP -
询价
39 暂无 二极管桥式整流器 DPG60B600LB-TUB IXYS
询价
BIPOLAR MODULE-BRIDGE RECTIFIER
40 暂无 二极管桥式整流器 MB110M-BP -
询价
ICGOO商城(www.icgoo.net)二极管桥式整流器栏目为您提供大量二极管桥式整流器相关厂家、价格、图片、型号、品牌等信息,您可以免费查询二极管桥式整流器型号、厂家及最新二极管桥式整流器价格/报价,为您购买二极管桥式整流器产品提供最有价值的参考!