ICGOO在线商城 > 产品目录 > 分立半导体产品 > 二极管桥式整流器
当前“

二极管桥式整流器

5450条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
零件状态
 • 在售
 • 停產
 • 最後搶購
 • 不適用於新設計
 • Not For New Designs
 • Active
 • Discontinued at Digi-Key
 • Obsolete
 • Preliminary
 • Last Time Buy
安装类型
 • 表面贴装
 • 通孔
 • QC 端子
 • 底座安装
 • Chassis Mount
 • Surface Mount
 • Through Hole
 • QC Terminal
 • -
包装
 • Digi-Reel®
 • 剪切带(CT)
 • 带卷(TR)
 • 管件
 • 托盘
 • 散装
 • -
 • Bulk
 • Tape & Reel (TR)
 • Tube
 • Tray
 • Cut Tape (CT)
工作温度
 • -55°C ~ 150°C(TJ)
 • -55°C ~ 165°C(TJ)
 • -65°C ~ 150°C(TJ)
 • -
 • -50°C ~ 125°C(TJ)
 • -50°C ~ 150°C(TJ)
 • 0°C ~ 70°C(TA)
 • -40°C ~ 150°C(TJ)
 • -55°C ~ 175°C(TJ)
 • -55°C ~ 125°C(TJ)
 • -55°C ~ 150°C
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • 125°C(TJ)
 • 150°C(TJ)
 • -65°C ~ 125°C(TJ)
 • -55°C ~ 150°C (TJ)
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • -65°C ~ 150°C (TJ)
 • -40°C ~ 150°C (TJ)
 • -50°C ~ 150°C (TJ)
 • -65°C ~ 125°C (TJ)
 • -50°C ~ 125°C (TJ)
 • 150°C (TJ)
 • -55°C ~ 125°C (TJ)
 • -55°C ~ 165°C (TJ)
 • -40°C ~ 175°C (TJ)
 • -55°C ~ 175°C (TJ)
 • -55°C ~ 125°C
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流
 • 5µA @ 600V
 • 5µA @ 200V
 • 5µA @ 100V
 • 5µA @ 800V
 • 10µA @ 800V
 • 10µA @ 1000V
 • 5µA @ 400V
 • 10µA @ 600V
 • 5µA @ 1000V
 • 4µA @ 100V
 • 2mA @ 400V
 • 2mA @ 200V
 • 2mA @ 1200V
 • 100µA @ 40V
 • 40µA @ 1200V
 • 200µA @ 1200V
 • 100µA @ 800V
 • 100µA @ 1600V
 • 100µA @ 1200V
 • 100µA @ 1400V
 • 500µA @ 1600V
 • 10µA @ 200V
 • 200µA @ 600V
 • 10µA @ 400V
 • 5µA @ 50V
 • 200µA @ 1600V
 • 1mA @ 40V
 • 10µA @ 50V
 • 3µA @ 50V
 • 300µA @ 1600V
 • 10µA @ 100V
 • 20µA @ 30V
 • 2µA @ 1000V
 • 20µA @ 1200V
 • 20µA @ 1600V
 • 300µA @ 1200V
 • 40µA @ 1400V
 • 40µA @ 800V
 • 10µA @ 1600V
 • 20µA @ 1800V
 • 10µA @ 125V
 • 10µA @ 1200V
 • 100µA @ 30V
 • 500µA @ 100V
 • 100µA @ 100V
 • 100µA @ 400V
 • 100µA @ 200V
 • 10µA @ 1400V
 • 1.5mA @ 600V
 • 500µA @ 40V
 • 3µA @ 600V
 • 20µA @ 150V
 • 40µA @ 20V
 • 2µA @ 600V
 • 2µA @ 50V
 • 2µA @ 200V
 • 2µA @ 100V
 • 2µA @ 400V
 • 5µA @ 1100V
 • 10mA @ 1000V
 • 5µA @ 1400V
 • 5µA @ 150V
 • 1mA @ 30V
 • 2µA @ 800V
 • 50µA @ 200V
 • 0.5mA @ 60V
 • 10µA @ 60V
 • 3µA @ 1000V
 • 200µA @ 100V
 • 10mA @ 800V
 • 200nA @ 500V
 • 50µA @ 1600V
 • 50µA @ 1200V
 • 40µA @ 1800V
 • 60µA @ 1200V
 • 70µA @ 60V
 • 300µA @ 1400V
 • 25mA @ 2200V
 • 350µA @ 30V
 • 300µA @ 800V
 • 500nA @ 60V
 • 3µA @ 200V
 • 100µA @ 1800V
 • 300µA @ 1800V
 • 3µA @ 100V
 • 500µA @ 60V
 • 3µA @ 800V
 • 50µA @ 150V
 • 100µA @ 4800V
二极管类型
 • 单相
 • 三相
 • 三相(制动)
 • 单相(PFC 模块)
 • Single Phase
 • -
 • Three Phase
技术
 • 标准
 • 肖特基
 • 碳化硅肖特基
 • 雪崩
 • Standard
 • Schottky
 • -
 • Avalanche
 • Silicon Carbide Schottky
电压 - 峰值反向(最大值)
 • 600V
 • 200V
 • 100V
 • 800V
 • 1kV
 • 400V
 • 1.2kV
 • 50V
 • 1.6kV
 • 1.4kV
 • 40V
 • 30V
 • 1.8kV
 • 150V
 • 20V
 • 1.1kV
 • 60V
 • 70V
 • 2.2kV
电流 - 平均整流(Io)
 • 2.2A
 • 1A
 • 800mA
 • 500mA
 • 15A
 • 8A
 • 35A
 • 3.9A
 • 2A
 • 1.5A
 • 25A
 • 3A
 • 12A
 • 50A
 • 3.8A
 • 52A
 • 160A
 • 56A
 • 92A
 • 78A
 • 100A
 • 117A
 • 11A
 • 10A
 • 6A
 • 130A
 • 4A
 • 4.5A
 • 75A
 • 110A
 • 88A
 • 86A
 • 20A
 • 127A
 • 36A
 • 3.6A
 • 3.5A
 • 3.2A
 • 2.8A
 • 22A
 • 1.9A
 • 40A
 • 900mA
 • 5A
 • 2.3A
 • 82A
 • 38A
 • 125A
 • 60A
 • 3.7A
 • 1.2A
 • 31A
 • 107A
 • 2.5A
 • 140mA
 • 6.6A
 • 90A
 • 19A
 • 360A
 • 18A
 • 175A
 • 70A
 • 63A
 • 45A
不同 If 时的电压 - 正向(Vf
 • 970mV @ 2.2A
 • 1V @ 2A
 • 1V @ 400mA
 • 1.1V @ 7.5A
 • 1V @ 4A
 • 1.1V @ 8A
 • 1.1V @ 17.5A
 • 1V @ 8A
 • 1.1V @ 3.14A
 • 1.1V @ 1A
 • 1.1V @ 1.5A
 • 1.1V @ 12.5A
 • 950mV @ 1A
 • 840mV @ 2A
 • 1.05V @ 1A
 • 1V @ 3A
 • 1.1V @ 6A
 • 1.1V @ 25A
 • 1.3V @ 1A
 • 1V @ 6A
 • 1.07V @ 20A
 • 960mV @ 2A
 • 1.15V @ 400mA
 • 1.6V @ 45A
 • 1.13V @ 50A
 • 1.14V @ 40A
 • 1V @ 1A
 • 1.8V @ 6A
 • 1.1V @ 5A
 • 1.05V @ 7.5A
 • 1.05V @ 12.5A
 • 1V @ 12.5A
 • 2.04V @ 60A
 • 1.1V @ 4A
 • 550mV @ 2A
 • 1.1V @ 2A
 • 1.9V @ 150A
 • 1.1V @ 3A
 • 1.2V @ 100A
 • 1.1V @ 22.5A
 • 950mV @ 400mA
 • 650mV @ 2A
 • 1.25V @ 400mA
 • 1.05V @ 2A
 • 1.15V @ 2A
 • 1V @ 500mA
 • 1.2V @ 17.5A
 • 1V @ 5A
 • 1.05V @ 10A
 • 1.1V @ 10A
 • 1.6V @ 150A
 • 1.05V @ 3A
 • 1.14V @ 30A
 • 1.05V @ 700mA
 • 1.1V @ 15A
 • 1.1V @ 20A
 • 1V @ 7.5A
 • 900mV @ 7.5A
 • 1.05V @ 5A
 • 950mV @ 3A
 • 1.2V @ 12.5A
 • 1V @ 1.5A
 • 1.43V @ 20A
 • 1.1V @ 1.9A
 • 1.05V @ 1.5A
 • 850mV @ 1A
 • 1.65V @ 22A
 • 550mV @ 1A
 • 500mV @ 3A
 • 1.1V @ 1.2A
 • 1V @ 900mA
 • 1.2V @ 25A
 • 1.2V @ 7.5A
 • 2.2V @ 150A
 • 970mV @ 5A
 • 1.15V @ 75A
 • 450mV @ 2A
 • 1.05V @ 500mA
 • 1.4V @ 150A
 • 1.36V @ 55A
 • 420mV @ 1A
 • 950mV @ 7.5A
 • 1.55V @ 125A
 • 900mV @ 1A
 • 650mV @ 500mA
 • 1.51V @ 100A
 • 1.9V @ 300A
 • 1.015V @ 1.2A
 • 0.85V @ 500mA
 • 1.8V @ 55A
 • 1.3V @ 100A
 • 1.3V @ 2.5A
 • 1.3V @ 100mA
 • 1.26V @ 30A
 • 2.92V @ 10A
 • 950mV @ 4A
 • 1.3V @ 1.57A
 • 600mV @ 2A
 • 750mV @ 1A
 • 1.1V @ 800mA
 • 1.1V @ 60A
 • 1.7V @ 1A
 • 1.8V @ 150A
 • 700mV @ 1A
 • 1.3V @ 2A
 • 850mV @ 2A
 • 0.85V @ 1A
 • 700mV @ 2A
 • 900mV @ 2A
封装/外壳
 • 4-SMD,扁平引线
 • 4-SMD,鸥翼
 • 4-BESOP(0.173",4.40mm 宽)
 • TO-269AA,4-BESOP
 • 4-方形,GBPC-W
 • 4-SIP,GBU
 • 4-ESIP
 • 4-SIP,KBU
 • 4-SIP,KBPM
 • 4-EDIP(0.300",7.62mm)
 • 4-SIP,KBP
 • 4-方形,GBPC
 • 4-方形,KBPC-T
 • 4-方形,GBPC-A
 • 4-方形,GBPC-6
 • 4-方形,D-72
 • 4-ESIP, KBU
 • 8-DIP(0.300",7.62mm)
 • PWS-D
 • 芯片,凹面端子
 • 5-方形,D-63
 • ECO-PAC2
 • 4-方形,D-34
 • ISOPLUSi5-Pak™
 • 4-方形,KBPC
 • 4-方形,KBPC-W
 • 4-SIP,GBJ
 • 4-EDIP(0.321",8.15mm)
 • 4-SIP,RS-4L
 • M2
 • 4-SIP,GBP
 • 模块
 • 4-ESIP,PB
 • 4-UDFN 裸露焊盘
 • 4-方形,MP-8
 • 4-方形,MB
 • 4-方形,MB-W
 • 4-方形,MB-35W
 • V1A-PAK
 • V1-A
 • 4-SIP,TS-6P
 • 4-SIP,KBPR
 • ECO-PAC1
 • 4-SIP,DBF
 • 5-SIP,TSB-5
 • 4-方形,BR-6
 • PWS-E1
 • 4-ESIP,BU-5S
 • 4-SIP,BU
 • 4-SIP,GSIB-5S
 • 4-圆形,WOG
 • i4-Pac™-5
 • 4-SIP,2KBB
 • 4-Square,GBPC-M
 • MT-K 模块
 • V1-B-Pack
 • 4-SIP,GBJL
 • 4-SIP,KBL
 • 4-SIP,GBL
 • 4-SIP,TS4K
 • 4-圆形,WOM
 • 4 长方形
 • 4-方形,MP-50W
 • 5-方形,FO-B
 • 4-方形
 • 5-SMD 模块
 • 8-UDFN 裸露焊盘
 • 4-Square,GBPC40
 • 4-SIP
 • 4-方形,BR-8
 • 4-方形,VJ
 • MTK
 • Module
 • 4-SMD, Gull Wing
 • 4-SMD, Flat Leads
 • 4-SIP, KBU
 • 4-SIP, GBJ
 • 4-Square, FO-A
 • 4-Square, KBPC
 • 4-Square, KBPC-W
 • 4-SIP, GBU
 • 4-SIP, TS-6P
 • 4-SIP, GBL
 • 4-Square, MB-35W
 • 4-Square, MB
 • 4-Square, MB-W
 • 4-Square, GBPC
 • 4-Square, KBPC-T
 • 4-Square, GBPC-W
 • 4-Square, PBPC-6
 • 4-EDIP (0.300", 7.62mm)
 • 4-VDFN
 • 4-SIP, GSIB-5S
 • 4-Square, MP-8
 • 4-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 7-MTPB
 • 4-SIP, KBJ
 • 4-SIP, BU
 • MT-K Module
 • 4-Square, D-34
 • 4-SIP, KBJL
 • 4-SIP, GBJL
 • 4-Square, GBPC-A
 • M3
 • Chip, Concave Terminals
 • TO-269AA, 4-BESOP
 • 4-Square, GBPC40-M
 • 4-SIP, RS-4L
 • 4-SIP, KBPM
 • PWS-C
 • TO-253-4, TO-253AA
 • 5-Square, SCVB
 • 4-SIP, DBF
 • 4-SIP, GBO
 • 9-SMD Module
 • 4-Square, FP
 • Z4-D
 • 4-Circular, WOG
 • 4-Circular, WOB
 • 4-Square, GBPC-6
 • 4-Square, MP-50
 • 4-SIP, JA
 • 4-Square, BR-W
 • 4-Square, BR
 • 4-Circular, WOM
 • 4-Square, BR-8
 • 5-Rectangle
 • 4-SIP, KBP
 • 4-SIP, KBPR
 • 4-LDFN
 • 4-SIP, GBP
供应商器件封装
 • YBS
 • DBLS
 • MBS
 • TO-269AA(MBS)
 • GBPC-W
 • GBU
 • KBU
 • KBPM
 • DFM
 • KBP
 • GBPC
 • KBPC
 • HDS
 • 4-HD DIP
 • GBPC-A
 • GBPC6
 • D-72
 • 8-PDIP
 • PWS-D
 • -
 • D-63
 • DFS
 • NBS04
 • MT-K
 • DF-S
 • ECO-PAC2
 • D-34
 • ISOPLUS i4-PAC™
 • KBPC-W
 • DBS
 • GBJ
 • DB-1
 • DB-M
 • DB
 • DB-S
 • 4-MiniDIP
 • MBS-2
 • RS-4L
 • 4-SDIP
 • D3K
 • M2 - P 模块(ISO)
 • GBP
 • 模块
 • isoCINK+™ PB
 • 4-TBS
 • 4-UDFN(3.5x3.5)
 • 16-SOIC
 • MP8
 • MB
 • MB-W
 • MB-35W
 • V1A-PAK
 • V1-A
 • TS-6P
 • KBPR
 • ECO-PAC1
 • TSB-5
 • BR-6
 • PWS-E1
 • isoCINK+™ BU-5S
 • isoCINK+™ BU
 • GSIB-5S
 • WOG
 • 2KBB
 • GBPC-M
 • V1-B-Pack
 • GBJL
 • KBL
 • GBL
 • TS4K
 • ABS
 • WOM
 • MP-50WW
 • 5-SMD
 • SM2
 • 8-UDFN(4x4)
 • GBPC40
 • SDB-1
 • BR-8
 • VJ
 • MTK
 • Module
 • 4-MSBL
 • FO-A
 • PBPC-6
 • V-DFN5060-4
 • DBL
 • LMBS-1
 • 7-MTPB
 • KBJ
 • KBJL
 • M3
 • 4-MicroDIP/SMD
 • 4-SOIC
 • GBPC40-M
 • MBS-1
 • PWS-C
 • DBF
 • PG-SOT143-4
 • SCVB
 • 4-SIP
 • ISOPLUS-SMPD™.B
 • 4-Case FP
 • 4-DIP
 • Z4-D
 • WOB
 • 4-SMDIP
 • MBF
 • MP-50
 • BG-PB50AT-1
 • JA
 • BR-W
 • BR
 • TO-269AA (MBS)
 • M2-1
 • 4-SOPA
 • 4-BR DFN
 • Mini-Dip (TO-269AA)
基本零件编号
 • GBPC1501
 • GBPC3510
 • GBPC3504
 • GBPC2510
 • GBPC2504
 • GBPC1201
 • GBPC3506
 • GBPC2502
 • VUB
 • VBO88
 • VBO78
 • VUO98
 • VUO122
 • DB106
 • HD04
 • HD02
 • GBJ2502
 • GBPC3501
 • DF10
 • MB3510
 • GBU1004
 • 2KBP005
 • CDBHM1100
 • GBPC3502
 • GBU4A
 • SDB155
 • GBJ1006
 • MB351
 • DF1502
 • GBU10005
 • GBJ10005
 • MDB10
 • MB6
 • LMB6
 • GBPC2508
 • 3N253
 • BGX50
 • 3N247
 • DF02
 • 3N250
 • KBU4K
 • RS405
 • 3N256
 • MB2
 • KBU6J
 • LMB10
 • MB10
 • MB352
 • KBU4M
 • RMB4
 • MB4
 • 2W06
 • LMB8
 • MB8
 • DF08
已选条件:
序号 图片 产品名称 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBU6A-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 50V Through Hole GBU
2 暂无 二极管桥式整流器 VBO22-18NO8 IXYS Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1.8kV QC Terminal FO-B
3 暂无 二极管桥式整流器 GBU8KL-5302M3/45 -
询价
4 暂无 二极管桥式整流器 2W005M GeneSiC Semiconductor Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 50V Through Hole WOM
5 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 LMB10S-TP Micro Commercial Co Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Surface Mount LMBS-1
6 暂无 二极管桥式整流器 GBU6005 Diodes Incorporated
询价
7 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 VUO82-16NO7 IXYS Y ¥143.35-¥143.35
询价
Bridge Rectifier Three Phase Standard 1.6kV Chassis Mount PWS-D
8 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 DBL202G C1G Taiwan Semiconductor Corporation Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 100V Through Hole DBL
9 暂无 二极管桥式整流器 VUE35-12NO7 IXYS ¥询价-¥询价
询价
10 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 BU2510-M3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole isoCINK+™ BU
11 暂无 二极管桥式整流器 GBPC3501-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 100V QC 端子 GBPC
12 暂无 二极管桥式整流器 GBU1002 Texas Instruments
询价
13 暂无 二极管桥式整流器 MB4M-BP -
询价
14 暂无 二极管桥式整流器 VSIB6A20-E3/45 -
询价
15 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 DF1508S-T Diodes Incorporated Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V Surface Mount DF-S
16 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBJ1510-F Diodes Incorporated Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole GBJ
17 暂无 二极管桥式整流器 KBP206GC2G -
询价
18 暂无 二极管桥式整流器 HDBL104GC1G -
询价
19 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 MP1004G-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 400V 通孔 MP8
20 暂无 二极管桥式整流器 DHG40B1200LB-TUB Littelfuse Inc
询价
21 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 D2SB20HD2G Taiwan Semiconductor Corporation Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 200V 通孔 GBL
22 暂无 二极管桥式整流器 GBJ2510-HF Comchip Technology Y
询价
RECTIFIER BRIDGE 25A 1000V GBJ
23 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 KBPC2502W-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 200V Through Hole KBPC-W
24 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBU404 Diodes Incorporated Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 400V Through Hole GBU
25 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBU4G-BP Micro Commercial Co Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 400V Through Hole GBU
26 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBPC1510W GeneSiC Semiconductor Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole GBPC-W
27 暂无 二极管桥式整流器 VUO85-16NO7 IXYS
询价
28 暂无 二极管桥式整流器 3N246-M4/51 Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 1.5A KBPM
29 暂无 二极管桥式整流器 KBJL810G-BP -
询价
30 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 PB3010-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole isoCINK+™ PB
31 暂无 二极管桥式整流器 KBJ6005G Diodes Incorporated Y
询价
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 6A KBJ
32 暂无 二极管桥式整流器 KBU607G T0 Taiwan Semiconductor Corporation Y
询价
Bridge Rectifier 单相 标准 1kV 通孔 KBU
33 暂无 二极管桥式整流器 MBL108S-01M3/I Vishay Semiconductor Diodes Division Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V Surface Mount 4-SMD
34 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBU1501-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 100V Through Hole GBU
35 暂无 二极管桥式整流器 GBU8K Vishay Semiconductor Diodes Division
询价
36 暂无 二极管桥式整流器 MP5005W Micro Commercial Components (MCC)
询价
37 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 GBPC2504T GeneSiC Semiconductor Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 400V QC Terminal GBPC
38 暂无 二极管桥式整流器 CBR6A-040 - ¥询价-¥询价
询价
39 二极管桥式整流器 二极管桥式整流器 2KBP04M/1 Vishay Semiconductor Diodes Division
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 400V Through Hole KBPM
40 暂无 二极管桥式整流器 KBPM206G GeneSiC Semiconductor Y
询价
BRIDGE RECT 1PHASE 600V 2A KBPM
ICGOO商城(www.icgoo.net)二极管桥式整流器栏目为您提供大量二极管桥式整流器相关厂家、价格、图片、型号、品牌等信息,您可以免费查询二极管桥式整流器型号、厂家及最新二极管桥式整流器价格/报价,为您购买二极管桥式整流器产品提供最有价值的参考!